Logolink.png

Účelovost rozpočtových prostředků

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Účelovost rozpočtových prostředků se určí
a) individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu,
b) odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví, nebo
c) územně ve vztahu k potřebám vymezeného území nebo jeho části anebo místa.

(2) Územní samosprávný celek a svazek obcí je povinen respektovat účel použití rozpočtových prostředků, který vyplývá
a) z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu anebo z jiného územního rozpočtu, nebo
b) z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně účelových darů, příspěvků či půjček.
(3) Podle pravidel účelovosti uvedených v odstavcích 1 a 2 může územní samosprávný celek a svazek obcí stanovit účel použití těch prostředků, jimiž dotuje činnost jiných osob anebo na ni přispívá.

Právní rámec

§ 19 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Prostředky rozpočtu lze použít jen na účely uvedené ve schváleném rozpočtu.

Účelovost rozpočtových prostředků je nutné chápat jako povinnost:

  • použít prostředky z přijatých dotací, pouze k účelům, ke kterým byly určeny,
  • použít prostředky z uzavřených smluv, účelových darů, příspěvků či půjček, pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

Územní samosprávný celek a dobrovolný svazek obcí může stanovit účel použití těch prostředků, jimiž dotuje činnost jiných osob anebo na tuto činnost přispívá.

Odkazy

Rozpočtový proces
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Územní rozpočet

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje