Logolink.png

Účetní závěrka

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Příloha
d) Přehled o peněžních tocích
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu


Právní rámec

§ 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví


Metodika

Účetní závěrku definuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Z hlediska schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek je zásadní v obsahovém vymezení pojmu "účetní závěrka" se držet výkladů § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Odkazy

Etapy účetní závěrky
Druhy účetní závěrky
Řádná účetní závěrka
Mimořádná účetní závěrka
Mezitímní účetní závěrka
Informace v účetní závěrce
Informace v účetní závěrce - srovnatelné
Informace v účetní závěrce - včasné
Informace posuzované z hlediska významnosti
Informace v účetní závěrce - spolehlivé
Informace v účetní závěrce - úplné
Zásada kontinuity
Zásada podvojnosti
Zásada souvztažnosti
Způsoby zveřejňování účetní závěrky
Úschova účetních záznamů
Rozvahový den
Přípravné práce
Kontrola průběžných účetních případů
Kontrola složitých účetních případů
Kontrola účetních dokladů a písemností s účetnictvím souvisejících
Účetní výkazy
Účetní závěrka v plném rozsahu a v zjednodušeném rozsahu
Zhodnocení významu dopadu hospodářských skutečností zobrazených v účetním systému
Zkompletování potřebné dokumentace
Zhodnocení celkové úrovně účetního systému z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti a trvanlivosti
Zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému
Zhodnocení provádění finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Osobní nástroje