Logolink.png

Územní rozpočet

Z Knihovna

Verze z 21. 9. 2013, 17:34; Kucerova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Definice

Zákon č. 250/2000 Sb., upravuje rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Územním rozpočtem se rozumí:

  • Rozpočet územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje.
  • Rozpočet dobrovolných svazků obcí.
  • Rozpočet ve statutárních městech a v hlavním městě Praze a rovněž v jejich městských částech nebo obvodech.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Časové použití rozpočtu
Cizí prostředky
Fond investiční podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Fond kulturních a sociálních potřeb podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Fond odměn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rezervní fond dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Hlavní činnost vybrané účetní jednotky
Hospodářska (jiná, doplňková) činnost vybrané účetní jednotky
Hospodaření organizační složky
Kompenzační peněžní operace
Majetek příspěvkové organizace
Návrh závěrečného účtu
Nástroje finančního hospodaření
Návratná finanční výpomoc obce
Obecně prospěšná společnost
Obsah rozpočtu
Odvod za porušení rozpočtové kázně
Organizační složka zřízená ÚSC
Penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
Peněžní fondy ÚSC a PO
Peněžní fondy příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Porušení rozpočtové kázně
Právnické osoby územních samosprávných celků
Přebytkový rozpočet
Příjmy rozpočtu obce
Příjmy rozpočtu kraje
Příspěvková organizace zřízená ÚSC
Rozpočtové provizorium
Rozpočtový proces
Rozpočtový výhled
Rozpis rozpočtu
Rozpočtová skladba
Rozpočtové opatření
Sdružené prostředky
Schodkový rozpočet
Správní delikty
Svěřený majetek
Účelovost rozpočtových prostředků
Výdaje rozpočtu obce
Výdaje rozpočtu kraje
Vyrovnaný rozpočet
Závěrečný účet
Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Zřizovací listina

Osobní nástroje