Logolink.png

Daňový pokyn D – 6 k § 26

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Samostatné movité věci pevně spojené se stavbou

1. Výrobními zařízeními, zařízeními a předměty k provozování služeb (výkonů), účelovými zařízeními a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou s přihlédnutím ke stavebně - technickým parametrům, funkci a účelu budovy nebo stavby zejména stroje, přístroje, zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody, např.:

 • zařízení výtopen - kotelen (středotlakých, vysokotlakých, parních, horkovodních) a výměníkových stanic pro průmyslovou výrobu tepla a dále výměníkových stanic uvedených v bodě 2.,
 • strojní zařízení čerpacích stanic včetně jejich podzemních a nadzemních nádrží, stanic ropných produktů,
 • strojní zařízení přečerpávacích a čisticích stanic úpraven vod, čisticích a redukčních stanic a zařízení na čištění odpadů včetně měření, regulace, dálkového ovládání,
 • požárně bezpečnostní zařízení a ochranné systémy, které slouží pro protipožární zabezpečení technologických zařízení, zabezpečovací zařízení a bezpečnostní zařízení včetně jejich signalizace v domech a budovách (kromě rozvodů uvedených ve vysvětlivkách k příloze zákona obsažené v tomto pokynu),
 • zařízení pro místní rozhlas a čas (kromě rozvodů),
 • zabezpečovací zařízení letecké, železniční a městské kolejové dopravy,
 • technologické výtahy, zdvihadla, eskalátory a pohyblivé chodníky,
 • zařízení mostových kolejových vah a mechanizovaných výsypek,
 • kovové konstrukce těžních a vrtných věží, chemického průmyslu a pro obsluhu technologických zařízení,
 • zemědělská sila posklizňové úpravy obilovin a jejich vybavení a strojní vybavení sil pro dlouhodobé skladování,
 • skladová a úložná zařízení pro mechanizované ukládání včetně manipulačních zařízení a regálů,
 • stroje a zařízení v zemědělské výrobě,
 • strojní zařízení dílen, laboratoří a zkušeben,
 • strojní zařízení lanových drah, lyžařských vleků apod. včetně dálkového ovládání,
 • strojní zařízení kalového, olejového, tukového, čpavkového, odpadového apod. hospodářství, odpopílkovacího zařízení, odsávání zauhlování, zařízení kompresorových a hydraulických stanic,
 • strojní zařízení chladíren a mrazíren ve zvláštních prostorách se strojovnou,
 • rozvodná zařízení a osvětlení technologických zařízení včetně přestavitelných nosných konstrukcí technologických rozvodů k výrobním zařízením, jejichž dispoziční uspořádání je přímo závislé na dispozičním uspořádání výrobní linky,
 • strojní zařízení transformoven, měníren, spínacích stanic, náhradní zdroje elektrické energie včetně automatiky a akumulátorů,
 • automatizované systémy technologických procesů,
 • zařízení průmyslové televize a dispečerských zařízení včetně velínů,
 • zařízení spojových zesilovacích stanic a telefonních telekomunikačních ústředen, vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních telekomunikačních zařízení, zařízení pro datové přenosy,
 • strojní zařízení rozhlasových, televizních, nahrávacích a filmových studií včetně osvětlovacích a technologických klimatizačních studiových zařízení, zařízení vysílačů,
 • zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování včetně chladírenského a mrazírenského vybavení,
 • strojní zařízení barvíren, čistíren, prádelen, sušáren, mandloven,
 • strojní zařízení kin, divadel, kulturních domů a zařízení, knihoven, archivů, lázní, koupališť, stadionů a krematorií,
 • strojní zařízení meteorologických a navigačních stanic,
 • účelová zařízení pro školství, vzdělání, kulturu, sport a účelová zařízení zdravotnických pracovišť,
 • audiovizuální zařízení budov a staveb,
 • přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku,
 • katodová ochrana potrubních vedení a jiných kovových konstrukcí včetně vyhodnocovacího a registračního zařízení,
 • informační, reklamní a propagační zařízení (světelná a nesvětelná), kromě trvale zabudovaných nosných konstrukcí a elektroinstalace,
 • telefonní ústředny, veřejné telefonní stanice ve stavebních dílech, zařízení potrubní pošty,
 • mechanizované lávky na mytí fasád a oken,
 • antény včetně satelitních,
 • bloková (společná) zařízení pro kabelové televize a anténní systémy určené pro příjem a rozvod pro více budov a staveb, resp. účastníků,
 • trezory a trezorové skříně,
 • nábytek určený k výrobním účelům a provozování služeb,
 • technologická zařízení na výrobu elektrické energie.

2. Samostatnými movitými věcmi jsou také výměníkové, popř. předávací stanice uvedené do užívání po 1. 1. 1995, které jsou součástí rozvodů ve smyslu §2 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), i přesto, že jsou pevně spojeny se stavebním dílem, jejichž instalace nebyla podmínkou funkčnosti stavebního díla pro vydání původního kolaudačního rozhodnutí, a dále se vyznačují zpravidla těmito znaky, které nemusí být splněny vždy současně:

 • nejsou ve vlastnictví majitele domu, ale dodavatele tepelné energie,
 • jejich instalace probíhá v rámci rekonstrukcí stávajících nebo výstavby nových systémů vytápění při dosažení vyšší účinnosti výroby a rozvodu tepelné energie,
 • předávací místo je na výstupu z předávací stanice, tj. na rozhraní majetku dodavatele a majetku odběratele,
 • dodavatel tepelné energie má výměníkovou, popř. předávací stanici umístěnu ve stavebním díle na základě zřízeného věcného břemene dle §151n a násl. občanského zákoníku nebo uzavřené nájemní smlouvy při dodržení podmínky pronájmu nebytového prostoru anebo na základě jiné smlouvy uzavřené v souladu s obecně platnými předpisy,
 • vlastník výměníkové, popř. předávací stanice je držitelem autorizace dle energetického zákona.

Odkazy

Daňový pokyn D – 6 k zákonu o dani z příjmů

Osobní nástroje