Logolink.png

Dohoda o pracovní činnosti

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

(5) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Právní rámec

§ 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Zrušení je možné ke sjednanému dni nebo jednostrannou výpovědí bez udání důvodu, a to s 15denní výpovědní lhůtou, která začíná dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
Okamžité zrušení lze uplatnit pouze v situacích uvedených v zákoně.
Při měsíčním příjmu do 2.499,- Kč (pokud má charakter malého rozsahu) - neodvádí se žádné pojistné.

Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platí úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

  • převedení na jinou práci a přeložení,
  • dočasné přidělení,
  • odstupné,
  • pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
  • překážky v práci na straně zaměstnance,
  • dovolenou,
  • skončení pracovního poměru,
  • odměňování (dále jen "odměna z dohody"), s výjimkou minimální mzdy, a
  • cestovní náhrady.

Odkazy

Zákoník práce – obsah

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Ustanovení ZP, která neplatí pro práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr


Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje