Logolink.png

Dovolená

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zaměstnancům vykonávajícím práci v pracovním poměru vzniká právo na dovolenou.

Způsob určení nároku:
- za kalendářní rok, případně poměrnou část
- za odpracované dny
- dodatkovou dovolenou (ta se naší práce netýká)

Rozhodujícím aspektem pro posouzení nároku je vždy kalendářní rok.
Týdnem dovolené se rozumí 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Nepřetržitým trváním pracovního poměru u téhož zaměstnavatele je i skončení dosavadního pracovního poměru a vznik nového bezprostředně navazujícího pracovního poměru.

Právní rámec

§§ 211 - 223, z.č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce)

Doplňující informace

Základní roční výměra dovolené činí:

- V podnikatelské sféře činí nejméně 4 týdny (§ 213, odst. 1), je možnost jejího prodloužení,toto prodloužení musí být též týden, případně 2 týdny a vztahuje se na všechny zaměstnance dané organizace
- Zaměstnanci uvedení v § 109, odst. 3 ZP, což jsou vlastně zaměstnanci rozpočtového sektoru(tedy zaměstnanci státu, kraje, ÚSC, PO…) mají nárok na 5 týdnů (§ 213, odst. 2)- nelze prodloužit
- Pedagogičtí pracovníci (§ 213, odst. 3) mají nárok na 8 týdnů – vymezení pedagogických pracovníků řeší z.č. 563/2004 Sb.

Pro zjištění, zda jsou splněny podmínky pro právo vzniku na dovolenou, se u zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou posuzuje, jako by pracoval 5 pracovních dnů v týdnu. Obdobně se postupuje při krácení nároku dovolené (mimo krácení za neomluvenou nepřítomnost v práci).
Při výpočtu poměrné části dovolené a stanovení nároku dovolené za odpracované dny, se používá zaokrouhlování na půlden. Přesný postup pro zaokrouhlování není dán žádným právním předpisem.
Pokud do doby čerpání dovolené vstoupí svátek, tento den se do dovolené nepočítá.

Odkazy

Dovolená - čerpání
Dovolená - doby, které běh dovolené zastavují
Dovolená - hromadné čerpání
Dovolená - krácení
Dovolená - náhrada mzdy
Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
Dovolená za odpracované dny
Dovolená - dny, které se do stanovení nároku nezapočítavají
Dovolená - dny, které se do stanovení nároku započítavají
Dovolená při změně zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená
Stanovení nároku na dovolenou

Kapitola

Pracovní poměr

Osobní nástroje