Logolink.png

Fond investiční podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou:
a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem odsouhlaseného odpisového plánu
b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele,
c) investiční příspěvky ze státních fondů,
d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí,
e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům,
f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace,
g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem.

(2) Investiční fond příspěvkové organizace se používá:
a) k financování investičních výdajů,
b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček,
c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil,
d) k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost; takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace.

(3) Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo půjček.

Právní rámec

§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Příspěvková organizace má povinnost podle § 28 odst. 1 zákona o účetnictví provádět odpisy dlouhodobého majetku. Odpisy nemovitého a movitého majetku může provést příspěvková organizace pouze na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Pokud, ale příspěvková organizace využívá nemovitý majetek i pro doplňkovou činnost, může při daňovém přiznání počítat s odpisy daňovými podle zákona o daních z příjmů. V tomto případě nemůže uplatňovat účetní odpisy.

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Peněžní fondy příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Fond reprodukce majetku, fond investiční
Účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Investiční fond dle ČÚS č. 704 – Fondy
Nekrytí investičního fondu
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje