Logolink.png

Fond kulturních a sociálních potřeb podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci.

2) Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky.

(3) Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám

(4) Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. (Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP)

Právní rámec

§ 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP

Účtování

ČÚS č. 704 – Fondy, bod 5. – Fond kulturních a sociálních potřeb

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje