Logolink.png

Hospodářska (jiná, doplňková) činnost vybrané účetní jednotky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.


Právní rámec

§ 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
§ 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

§ 27 odst. 2, písm. g zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Účtování

Hospodářská činnost se účtuje odděleně od hlavní činnosti.
V účetní závěrce se ve výkazu zisku a ztráty taky samostatně vykazuje.

Metodika

O hospodářské (podnikatelské) činnosti účtují územní samosprávné celky odděleně od hlavní činnosti. Odděleně sledují i výsledek hospodaření této činnosti.
O doplňkové (jiné) činnosti účtují příspěvkové organizace odděleně od hlavní činnosti. Odděleně sledují i výsledek hospodaření za tuto činnost. Okruhy doplňkové činnosti stanoví příspěvkové organizaci zřizovatel v zřizovací listině.
Účetní jednotky musí mít k hospodářské (doplňkové, jiné) činnosti příslušné oprávnění (živnostenský list, koncesní listina apod.)

Odkazy

Roční rozpočet
Obsah rozpočtu
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje