Logolink.png

Knihovna

Z Knihovna

Verze z 29. 10. 2013, 18:54; Mvackova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Knihovnou se rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven.

Právní rámec

§ 2 písm. a) knihovního zákona

Metodika

Na portálu najdete přehled knihoven: [1]

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 je uvedena v dokumentu na stránce 2 a následujících stránkách - odkaz: [2]

Citát:
Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)


Veřejné knihovny shromažďují a uchovávají dokumenty za účelem jejich poskytování či zprostředkování informací v nich obsažených všem členům společnosti. Knihovny jsou přístupné lidem bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, handicap, ale i ekonomické postavení, zaměstnání či dosažený stupeň vzdělání. Navštívit knihovnu může každý a to i v případě, že nevlastní čtenářský průkaz. Každý, kdo má zájem o vypůjčení dokumentu z fondu knihovny, musí mít platný čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz lze získat zaregistrováním se do evidence knihovny. Při registraci uživatel vyplní přihlášku a knihovník po ověření osobních údajů na základě platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, děti do 15 let s písemně stvrzeným souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců) a po zaplacení registračního poplatku vystaví čtenářský průkaz. S osobními údaji nakládá knihovna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Do knihovny může přijít:

  • zájemce o informace a informační zdroje
  • zájemce o nejrůznější dokumenty (knihy, časopisy, CD ROMy, zvukové dokumenty apod.)a to bez ohledu na místo jejich uložení (meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)
  • zájemce o prezenční poslech hudby
  • zájemce o reprografické služby
  • zájemce o vzdělávání, setkávání, kulturní pořady apod.
  • zájemce o veřejně přístupný internet
  • zájemce o práci na počítači (textový editor, tabulkový editor atd.)

Odkazy

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon - obsah

§ 2 knihovního zákona

Jiné

Aktualizace k 1. 8. 2013

Osobní nástroje