Logolink.png

Majetek a hospodaření obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Právní rámec

§ 38 odstavec 1- 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Metodika

Obec má povinnost ze zákona pečovat o majetek, a proto veškerá činnost související s péčí o majetek se účtuje v hlavní činnosti. Proto nájemné, příjmy z lesa apod. se účtují v hlavní činnosti a ne v hospodářské činnosti.

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Povinnosti obce při hospodaření
Zveřejnění záměru obce prodat majetek
Zveřejnění záměru prodat majetek obce se nepoužije
Přezkoumání hospodaření obce
Závěrečný účet a projednání v zastupitelstvu obce
Územní rozpočet


Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje