Logolink.png

Majetek příspěvkové organizace

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Příspěvková organizace nakládá s majetkem:

  • vlastním – který organizace nabyla,
  • a svěřeným – který jí byl svěřen zřizovatelem (nejčastěji při zřízení organizace).

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena a to:

  • bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
  • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
  • děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
  • nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

V ostatních případech, které nejsou upraveny zákonem nebo zřizovatelem, nabývá příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele.

Pokud se majetek, který příspěvková organizace nabyla od svého zřizovatele, stane nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli a to písemně. Zřizovatel stanoví podmínky pro případný převod nepotřebného majetku do vlastnictví jiné osoby.

Právní rámec

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Účtování

Příspěvková organizace může využívat majetek, který má ve výpůjčce nebo v nájmu, ovšem tato forma užívání nevyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ale musí být upravena nájemní smlouvou nebo smlouvou o výpůjčce.

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje