Logolink.png

Muzeum

Z Knihovna

Verze z 25. 11. 2013, 18:38; Kobska (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(3) Muzeem je instituce, která

  • získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely,
  • zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány,
  • z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává,

umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.

Galerií je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.

Právní rámec

§ 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Metodika

Odkaz na: http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen „AMG“) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví.

AMG působí jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM. Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména:
1.Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku.
2.Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3.Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií.
4.Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5.Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty mezi odbornými pracovníky.
6.Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání pro jiné subjekty.
7.Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost ve prospěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8.Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9.Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.
10.Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11.Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

Se zřetelem k oboru muzejnictví:
12.Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
13.Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
14.Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
15.Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16.Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17.Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.

Zdroje

Odkaz: http://www.mkcr.cz/scripts/modules/fg/fulltxt.php?sort=rank&locale=CZ&langid=1&datefrom=1.1.1990&searchtext=Sb%EDrkou+muzejn%ED+povahy+&Actiont

Odkazy

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb. - obsah
§ 2 - Vymezení základních pojmů

Jiné

Aktualizace k 1.8.2013

Osobní nástroje