Logolink.png

Návrh závěrečného účtu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Závěrečný účet je do svého projednání v zastupitelstvu územně samosprávného celku nebo v orgánu dobrovolného svazku obcí považován za návrh. Návrh závěrečného účtu se zveřejňuje na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a to nejméně po dobu 15 dnů přede dnem svého projednání. Připomínky k návrhu mohou vznášet občané písemně přede dnem projednání nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh projednáván.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

  • Souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
  • Souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Právní rámec

§ 17 odstavec 6) a 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR k povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou a výsledcích hospodaření obce v zastupitelstvu obce

Odkazy

Rozpočtový proces
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje