Logolink.png

Obecní úřad

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Obecní úřad

a) v oblasti samostatné působnosti
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
3. rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem

b) vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

V čele obecního úřadu je starosta.

Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

Právní rámec

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Složení obecního úřadu
Zřízení odborů a oddělení
Povinnosti a pravomoci obecního úřadu
Funkce místostarosty ve statutárním městě
Tajemník obce
Tajemník magistrátu
Povinnosti a pravomoci tajemníka obecního úřadu
Písemnosti vyhotovené v samostatné působnosti obce
Písemnosti v přenesené působnosti obce
Písemnosti odborů
Písemnosti zvláštních orgánů
Písemnosti statutárního města v samostatné působnosti
Písemnosti statutárního města v přenesené působnosti
Písemnosti zvláštního orgánu statutárního města
Používání razítka

Osobní nástroje