Logolink.png

Odměňování

Z Knihovna

Verze z 21. 9. 2013, 17:36; Kucerova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Mzda - peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo dluhopisů a odměna za pracovní pohotovost - v podnikatelském sektoru.
Plat - je peněžité plnění za vykonanou práci ve sféře veřejné - tedy mimo jiné platí pro stát, ÚSC, příspěvkové organizace…
Odměna - plnění za práce provedené na základě dohod - a to jak o provedení práce, tak o pracovní činnosti.

Právní rámec

§§ 109 až 144 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
Nařízení vlády č. 210/2013 Sb., o minimální mzdě
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě

Doplňující informace

Mzda a plat se stanovují s ohledem na složitost, obtížnost a namáhavost práce. Přihlíží se též k zodpovědnosti za tuto práci. Odměny za práci na základě dohod by měly mít obdobná kritéria.
Za stejnou (případně obdobnou) práci - při stejné složitosti a obdobných pracovních podmínkách a při stejné pracovní výkonnosti náleží zaměstnancům stejná mzda, plat či odměna.
Tato úprava se nevztahuje na zastupitele, kteří nevykonávají práci na základě ustanovení ZP (nejsou zaměstnanci), ale jsou na svá místa voleni - pro ně platí zákon č. 128/2000 Sb., a Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

Odkazy

Minimální mzda
Plat
Platový výměr
Platový tarif
Příplatky pro zaměstnance veřejné sféry
Proplácení práce přesčas a práce ve svátek
Odměna
Splatnost platu
Výplata mzdy nebo platu na účet
Splatnost odměn z dohod a náhrad mezd a platů, odměny za pohotovost
Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
Pořadí srážek
Pořadí srážek obecně
Pořadí srážek nařízených
Evidované údaje při provádění srážek ze mzdy nebo platu
Mzdy - vnitřní předpis
Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list
Osobní spis zaměstnance
Pracovní posudek
Promlčení a zánik práva
Průměrný výdělek
Rozhodné období - pro určení průměrného výdělku
Pravděpodobný výdělek
Zápočet platových složek poskytovaných za časové období, delší než je rozhodné období
Průměrný hrubý výdělek
Průměrný výdělek při více pracovních vztazích
Průměrný čistý měsíční výdělek
Pojistné na sociální zabezpečení
Zaměstnání, která nezakládají účast na nemocenském pojištění
Výpovědní lhůta a pracovní neschopnost
Rozhodné období pro odvod sociálního pojištění
Sazby a výše pojistného na sociální pojištění
Odvod pojistného na SP a jeho splatnost

Osobní nástroje