Logolink.png

Odvod pojistného na SP a jeho splatnost

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat výši pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, které odvádí za sebe i své zaměstnance. Pojistné odváděné za zaměstnance se sráží z příjmu zaměstnance.
Za kalendářní měsíc, ve kterém má zaměstnanec započitatelný příjem v nepeněžní formě, takže není z čeho srazit pojistné, odvede tedy zaměstnavatel pojistné za zaměstnance a zaměstnanec je povinen uhradit toto pojistné. Pojistné (za běžný měsíc) je splatné od 1. do 20. kalendářního dne následujícího měsíce.
Pro rok 2010 platí, že si zaměstnavatel odečte od výše pojistného jednu polovinu částky, kterou vyplatil v tomto měsíci zaměstnancům na náhradách mzdy, (jedná se pouze o náhrady mezd za prvních 14 kal. dnů PN), do této náhrady se ale nezapočítává ta část náhrady, která byla dohodnuta nad rámec stanovený v § 192 ZP.

Právní rámec

§ 8 až 10 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti účast na pojištění

Doplňující informace

§ 9 - Příslušné správě sociálního pojištění je zaměstnavatel povinen předložit PŘEHLED O VÝŠI VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADŮ A O VÝŠI POJISTNÉHO, které je povinen odvádět, včetně čísla účtu, ze kterého je platba prováděna, dále výši částky, kterou zúčtoval v daném měsíci na náhradách mezd a výši rozdílu mezi pojistným a polovinou těchto zúčtovaných náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti (pouze do výše stanovené ze zákona).

POZOR! Podle novely dochází od 1.1.2011 do 31.12.2013 v § 192, zákona č. 262/2006 Sb., (zákoníku práce) ke změně - zaměstnavatel bude hradit prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Navazují i změny v zákoně č. 589/92 Sb., v §§ 7 a 9 - tzn., že správy sociálního pojištění budou platit nemocenské už nikoliv od 15. dne jako nyní, ale až od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti. OD 1. 1. 2011 (OD VÝPLATY ZA LEDEN)SE JIŽ NEBUDE ODEČÍTAT POLOVINA VYPLACENÉ NÁHRADY MZDY ZA PRVNÍCH 21 DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, pokud nepůjde o níže uvedenou výjimku.
Výjimka: organizace s počtem do 25 zaměstnanců, která si zvolila navýšení % odvodu na nemocenské pojištění, bude moci i nadále polovinu částky vyplacené náhrady (PN) odečítat.


Odkazy

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Pojistné na sociální zabezpečení
Odměňování

Osobní nástroje