Logolink.png

Příkazní smlouva

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Nejedná se o pracovně právní vztah ani o dohodu mimo pracovní poměr, není to ani zakázka ve smyslu smlouvy o dílo. Její uzavření je vhodné v těch případech, kde nelze využít zákoníku práce ani obchodního zákoníku. Nejedná se tu o vztah podřízenosti a nadřazenosti, nelze určovat pracovní dobu a podmínky.
Tento druh smlouvy je vhodné uzavřít například:
Potřeba vymalovat vnitřní prostory. Dotyčný je vyučený malíř - natěrač, nemůže se přesně určit rozvržení pracovní doby (např. dotyčný je ochoten pracovat pouze SO+NE, protože má pracovní poměr a dojíždí, popřípadě má občas volný den i běžně v týdnu, ale nepravidelně) a nemá živnostenský list, tudíž nemůže vystavit fakturu). Sjedná se tudíž příkazní smlouva, dohodne se, do kdy se má přesně vymezená práce předat a pracovník koná bez dalších příkazů.
Částka dohodnutá touto smlouvou je pro příkazníka (tedy toho „dodavatele“) příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jedná se v podstatě o obdobu proplacení faktury. Proto se neodvádí ani SP ani ZP a příkazník podává daňové přiznání, pokud příjmy podle § 10 bude mít vyšší než 20 tis. Kč.
Ač se jedná v případě vykonání nějaké práce o výjimečný vztah, tak omezení na pouze 1 příkazní smlouvu na jednoho příkazníka právní předpisy neobsahují.
Neprochází tedy přes mzdovou agendu.

Právní rámec

§ 724 - 732 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Doplňující informace

Podstatnou náležitostí příkazní smlouvy, vedle identifikace smluvních stran, je přesná specifikace věci, která má být obstarána, nebo činnosti, která má být vykonána. Zejména "věc", která má být předmětem příkazní smlouvy, je zapotřebí chápat poměrně úzce, neboť občanský zákoník upravuje speciální smluvní typy, které se právě uzavírají za účelem obstarání určité movité, případně i nemovité věci.
Těmito smluvními typy jsou
• smlouva o obstarání věci (§ 733 a násl.) a
• smlouva o obstarání prodeje věci (§ 737 a násl.), které jsou považovány za zvláštní podtypy příkazní smlouvy
• k obstarání nějaké věci může sloužit i smlouva zprostředkovatelská (§ 774 a násl.).

Z uvedeného potom vyplývá, že příkazní smlouva bude praktická při zajištění jiné činnosti pro příkazce, přičemž zpravidla půjde o právní jednání. Závazek příkazníka může zahrnovat zejména jednání pro příkazce před různými státními orgány, soudy počínaje a např. živnostenskými úřady konče, ale příkaz může zavazovat příkazníka i pro jednání v hmotně právních vztazích, zejména při uzavírání smluv, uplatňování pohledávek apod. Příkaz dle smlouvy může zavazovat též ke správě určitého movitého nebo nemovitého majetku apod.
Podstatnou náležitostí příkazní smlouvy není stanovení odměny příkazníka a tudíž ani její výše. Podle zákona je příkazce povinen poskytnout příkazníkovi odměnu pouze tehdy, jestliže byla odměna dohodnuta nebo je obvyklá, zejména vzhledem k povolání příkazníka. V takovém případě má příkazník nárok na odměnu, i když výsledek činnosti, ke které byl podle příkazu povinen, nenastal, ledaže nezdar jednání byl způsoben porušením povinnosti příkazníka. Forma příkazní smlouvy není občanským zákoníkem stanovena. Jedná se tedy o smlouvu neformální, která bude platně uzavřena i v ústní formě, pokud smluvní strany nestanoví písemnou formu dohodou.

Vzor

Vzor příkazní smlouvy

Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje