Logolink.png

Penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně může uložit územní samosprávný celek a dobrovolný svazek obcí tomu, kdo je v prodlení s úhradou uloženého odvodu. Penále činí 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, ale nejvýše do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny či vráceny.
Penále, které nepřesáhne 1000 Kč, se neukládá.

Právní rámec

§ 22 odst. 6) – odst. 14) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje