Logolink.png

Pořadí srážek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zaměstnavatel je oprávněn srazit zaměstnanci:
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
Zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro jejich přiznání (např. byla-li záloha vyplacena ve vyšší částce, než je vypočtený plat - tato situace může nastat v důsledku pracovní neschopnosti)
Náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil nárok nebo na niž právo nevzniklo (§ 192)
Na základě výkonu rozhodnutí (exekuce) nařízených soudem, soudním exekutorem, správcem daně, orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu samosprávného územního celku.


Právní rámec

§ 147 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Srážky ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele související s přijetím do zaměstnání - míněno je např. složení finančních záruk, úhrada smluvních pokut - nejsou povoleny.

Je možné sjednat na základě § 146, písm. b (odvolávka na § 327) dohodu o náhradě způsobené škody.
§ 327 - Dohoda o srážkách ze mzdy:
Upravuje uzavření dohody, která musí být písemná, mezi zaměstnancem dlužníkem a zaměstnavatelem - v podstatě jde o to, že srážka nesmí být vyšší, než by byla při výkonu rozhodnutí.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje