Logolink.png

Podrozvahové účty

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Podkategorie


Definice

Podrozvahové účty jsou účty účtové skupiny 90 až 99, na kterých se v knihách podrozvahových účtů účtuje v průběhu účetního období nebo ke konci rozvahového dne o významných skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, ale nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize.
Informace účtovaná v knize podrozvahových účtů se považuje za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky a je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a využitelných zdrojů a tím důležitá pro rozhodování řídících pracovníků. Významná informace je vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí.
Platí zásada: co se účtuje v rozvaze, neúčtuje se v podrozvaze a naopak.

Právní rámec

§ 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Učtování

   9xx MD / 999  DAL       
999 MD / 9xx DAL

Zápis na stranu MD nebo DAL podrozvahového účtu, určuje předcházející nebo následující zápis strany MD nebo DAL na související účet v hlavní knize.
Účet 999 zajišťuje podvojný zápis účetního případu proti jinému podrozvahovému účtu. Pro jednoznačnost je doporučeno vkládat k účtu 999 analytické členění - číslo podrozvahového účtu, ke kterému se podvojný zápis na účtu 999 vztahuje, tedy 999 9xx.

Metodika

Podrozvahové účty jsou účty syntetickými, musí být vedeny v rámci knih podrozvahových účtů řádně a přehledně, aby byly spolehlivým a průkazným zdrojem pro sestavení přílohy k účetní závěrce. Záznamy na podrozvahových účtech jsou řádnými účetními záznamy.
Pokud účetní jednotka zjistí, že již nejsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a zároveň nastaly podmínky pro účtování v hlavní knize a naopak, provádí zápis v knize podrozvahových účtů a v hlavní knize ve stejný okamžik. Například jsou splněny podmínky pro účtování o pohledávce a tím zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce a naopak uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, ale je ještě možnost jejího zaplacení, není povinnost účtovat o této pohledávce v hlavní knize, ale sleduje se na podrozvahovém účtu.

Odkazy

Podrozvahové účty dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Podrozvahové účty dle ČÚS 701 - Účty a zásady účtování na účtech,


Účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 903 - Ostatní majetek
Účet 911 - Vyřazené pohledávky
Účet 912 - Vyřazené závazky
Účet 921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Účet 922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Účet 923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Účet 924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Účet 925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Účet 926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Účet 931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Účet 932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Účet 933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Účet 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Účet 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Účet 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Účet 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
Účet 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
Účet 944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Účet 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Účet 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Účet 949 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Účet 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Účet 962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Účet 963 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Účet 964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Účet 965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Účet 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Účet 967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Účet 968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Účet 971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Účet 972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Účet 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Účet 975 - Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Účet 976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Účet 978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
Účet 979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
Účet 981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Účet 982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Účet 983 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Účet 984 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Účet 985 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Účet 986 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účet 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Osobní nástroje