Logolink.png

Porušení rozpočtové kázně

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu.

Neoprávněným použitím peněžních prostředků je především jejich použití:

  • v rozporu se zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků,
  • v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty (nedodržení účelovosti rozpočtových prostředků),
  • v rozporu s podmínkami stanovenými pro jejich použití.

Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu.


Právní rámec

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Odvod za porušení rozpočtové kázně
Správní delikty podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje