Logolink.png

Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je zaměstnavatel povinen vystavit při ukončení pracovního poměru a od účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., nově i při ukončení dohody o činnosti.
Musí obsahovat:
Údaj o druhu zaměstnání (pracovní poměr nebo dohoda o činnosti) a době trvání tohoto vztahu
Druh vykonávaných prací
Dosaženou kvalifikaci
Odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby
Prováděné srážky - v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou se srážka provádí a jaká částka pohledávky již byla uspokojena, pořadí prováděných srážek
Údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. kategorii za dobu před 1.1.1993 (pro účely důchodového pojištění)- pokud jsou současnému zaměstnavateli známy.
Důvod skončení pracovního poměru - je nutný pro potřeby úřadu práce.
Zápočtový list se vydává v den skončení pracovního poměru zaměstnance.
Nesouhlasí-li zaměstnanec s údaji na ZL, může se domáhat jejich přiměřené opravy a to prostřednictvím soudu – do 3 měsíců.

Právní rámec

§§ 313 a 315 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Údaj o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pru posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel na žádost zaměstnance uvést samostatně v odděleném potvrzení.
Potvrzení o zaměstnání nesmí být vydáno jiné osobě než zaměstnanci (směrnice 96/46/ES). Toto potvrzení se nevydává u dohod o provedení práce.
Pokud by zaměstnanec utrpěl újmu zapříčiněnou chybným ZL, může uplatnit nárok na její úhradu.
K údaji o důvodu skončení pracovněprávního vztahu – od 1.1.2008 je důležité ukončení z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, od 1.1.2011 se musí rozlišovat zda došlo k ukončení výpovědí pro nadbytečnost, uplynutím sjednané doby (tady při evidenci na úřadu práce bude nárok na podporu nekrácený, ale už nebude od 1.1.2011 možný souběh výplaty podpory s dobou, za kterou je poskytováno odstupné) a nebo zda ukončil zaměstnanec pracovní vztah dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance (úřady práce budou v těchto případech výplatu podpory krátit).

Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje