Logolink.png

Práce přesčas

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

(2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 24 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.

(4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Právní rámec

§ 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Je třeba rozlišovat práci přesčas nařízenou a dohodnutou. 150 hodin za rok (případně 8 hodin týdně) se týká nařízené práce přesčas. Práce přesčas nad stanovený limit je možná až po dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem.

Do limitu práce přesčas se nezapočítávají hodiny práce, za které zaměstnanec čerpá náhradní volno.
Zaměstnanci s kratší pracovní dobou (§ 80 ZP) vykonávají práci přesčas jen tehdy, pokud přesahuje týdenní pracovní dobu (§ 79 ZP - zásadně se pro určení používá týden, jakožto 7 po sobě jdoucích dnů a to i tehdy, je-li odměna zaměstnance sjednána jako měsíční)

Příklad: Pracovní doba je sjednána na 4 hod. a 5 dnů v týdnu, tedy celkem 20 hodin. Týdenní stanovená pracovní doba je 40 hodin. Prací přesčas by byla až odpracovaná 41. hodina.
Prací přesčas je i práce, která sice zaměstnanci nařízena nebyla, ale je vykonávána s vědomím zaměstnavatele (zpravidla nadřízeného) a její výsledky jsou zaměstnavatelem přejímány.

Odkazy

Zákoník práce – obsah

Proplácení práce přesčas a práce ve svátek
Pracovní vztahy

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje