Logolink.png

Průměrný výdělek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Průměrný výdělek je používán v pracovněprávních vztazích pro náhrady mezd a platů, ale vychází z něho i některé druhy příplatků. Vždy se průměrným výdělkem rozumí průměrný hrubý výdělek. Zjišťuje se z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci v rozhodném období.
Obecně je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí, nestanoví-li pracovně právní předpisy odchylku. Zjišťuje se k 1. dni nového čtvrtletí.
Pro náhrady škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - rozhodným obdobím je předchozích 12 měsíců po sobě jdoucích, je-li to pro zaměstnance výhodnější.


Právní rámec

§§ 351 až 362 a § 382 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Je třeba rozlišit co je a co není odměnou za práci. To co není mzdou nebo platem se při výpočtu do částky nezahrne. Mzdou nebo platem není:
Náhrada mzdy nebo platu, odstupné, cestovní náhrady, náhrady za použití vlastních výrobních prostředků, odměna za pracovní pohotovost, odměna za vynálezy apod. - tyto nejsou vázány přímo na práci.


Odkazy

Průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný hrubý výdělek
Průměrný výdělek při více pracovních vztazích
Odměňování

Osobní nástroje