Logolink.png

Pracovní posudek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pracovní posudek je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, požádá-li o něj do 15 dnů, ne však dříve jak 2 měsíce před ukončením pracovněprávního vztahu.
Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance -jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.
Jiné informace, než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, může zaměstnavatel uvést jen se souhlasem zaměstnance, nestanoví-li právní předpis jinak.
Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem posudku, může se do 3 měsíců ode dne, kdy se o obsahu dověděl domáhat přiměřené úpravy posudku a to prostřednictvím soudu.


Právní rámec

§§ 314 a 315 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Pracovní posudek vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance.
Do pracovního posudku nepatří žádné jiné informace než ty, které souvisí se zaměstnáním. Údaje o chování v místě bydliště, rodinný život apod. jsou soukromou záležitostí a do pracovního posudku rozhodně nepatří. Pokud by zaměstnanci na základě nepravdivého posudku vznikla škoda, může se domáhat její náhrady.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje