Logolink.png

Pracovní vztah - doručování písemností zaměstnavatelem prostřednictvím poštovních služeb

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Při tomto způsobu doručování se písemnost zasílá na poslední známou adresu zaměstnance. Zaměstnanec má povinnost změnu bydliště (případně doručovací adresy) zaměstnavateli oznámit. Takto zasílanou písemnost může též přijmout osoba určená zaměstnancem na základě písemné plné moci s jeho úředně ověřeným podpisem. Převzetí písemnosti musí být doloženo písemným záznamem o doručení (doručenka). Není-li příjemce písemnosti zastižen, uloží se písemnost u provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec se vyzve oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si do 10 pracovních dnů písemnost vyzvedl. V tomto oznámení musí být poučen o následcích nevyzvednutí anebo odmítnutí převzetí.

Právní rámec

§ 336 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Povinnost doručit písemnost zaměstnanci je splněna:
1) jakmile zaměstnanec písemnost převezme
2) pokud uloženou písemnost do 10 pracovních dnů nepřevezme, je za den doručení považován poslední den této lhůty
3) odmítne-li převzetí zásilky, případně jiným způsobem zmaří možnost doručení (též při neposkytnutí součinnosti), je dnem doručení den, ve kterém k znemožnění doručení došlo. Doslova absurditou zákoníku práce je fakt, že v podstatě nařizuje právní povinnosti i poštovním doručovatelům. Pokud doručovatelé striktně nedodrží postup uvedený v ZP, může to zaměstnavatelům přinést nemalé problémy v podobě soudních sporů, kdy se zaměstnanec bude domáhat neplatnosti právního úkonu. Stačí jen neupozornit na důsledky nepřevzetí listovní zásilky, případně neuvedení od kdy, do kdy, v jaké době a kde si může zásilku vyzvednout, a vznikne problém.

Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje