Logolink.png

Promlčení a zánik práva

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Promlčení se řídí § 100, odst. 1 a 2 a § 101 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Uplatní-li účastník u soudu své právo a v zahájeném řízení řádně pokračuje, po dobu řízení promlčecí lhůta neběží. Stejné je to u práva, které bylo pravomocně přiznáno a soud vydal návrh výkonu rozhodnutí.
Promlčecí doba se řídí §103, 106 a 107 občanského zákoníku, s tím, že vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel požadovat na zaměstnanci, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 let od jejich výplaty (§§ 109 až 112 občanského zákoníku).

Právní rámec

§§ 329 až 331 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Doplňující informace

Promlčují se všechna práva s výjimkou práva vlastnického.
Obecná promlčecí lhůta je tříletá, běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení - dva roky, ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil, nejdéle však tři roky, pokud šlo o úmyslné bezdůvodné obohacení - k promlčení dojde za 10 let.

Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje