Logolink.png

Proplácení práce přesčas a práce ve svátek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

a) Nedohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem na čerpání náhradního volna, za které se měsíční plat nekrátí, náleží zaměstnanci:
za každou hodinu práce přesčas část platového tarifu, osobního ohodnocení a zvláštního příplatku, připadající na jednu hodinu práce v tom měsíci, ve kterém byla práce vykonána a příplatek ve výši 25 % hodinového průměrného výdělku. Pokud je tato práce přesčas konána ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, má zaměstnanec nárok na příplatek ve výši 50 % hodinového průměrného výdělku. (buď 25 % nebo 50 % - ne součet)

b) Za práci ve svátek náleží zaměstnanci přednostně náhradní volno v délce odpovídající práci konané ve svátek, za toto náhradní volno se měsíční plat nekrátí.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout místo čerpání náhradního volna příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku za každou hodinu odpracovanou ve svátek.

Právní rámec

a) § 127 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - práce přesčas
b) § 135 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - práce ve svátek

Doplňující informace

Od nabytí účinnosti nového zákoníku práce tj. od 1. 1. 2007 již není u vedoucích pracovníků přihlédnuto k práci přesčas a tudíž se vykázané hodiny přesčasové práce musí proplácet! U zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou (§ 80) je prací přesčas až práce konaná nad zákonnou týdenní pracovní dobu (§ 78 - 79) - těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit. Pozor u zaměstnance mladšího 18 let (§ 79a) nesmí být týdenní pracovní doba delší než 40 hod.. K čerpání náhradního volna by mělo dojít zpravidla nejpozději do 3 měsíců, po odpracování práce přesčas - nedojde-li k čerpání, mělo by být proplaceno.
Nepřetržitým odpočinkem nemusí být vždy sobota a neděle. Záleží na rozpisu směn.
Může také nastat situace, kdy svátek, ve kterém zaměstnanec pracuje připadne na sobotu nebo neděli - potom při proplácení se poskytne jak 50% příplatek za svátek, tak 25% příplatek za sobotu a neděli.

Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje