Logolink.png

Rada obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
(2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak ( § 102 odst. 4)

(3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

(4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce.

Právní rámec

§ 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Metodika

Starosta nemůže v tomto případě

  • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
  • vydávat nařízení obce,
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
  • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
  • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi.

O těchto činnostech nerozhoduje ale zastupitelstvo obce.

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Složení rady obce
Pravomoc rady obce
Jednací řád rady obce
Usnášeníschopnost rady obce
Zápis ze schůze rady obce
Četnost schůzí rady obce
Pokles členů rady obce
Odvolání rady obce
Konec činnosti rady obce
Činnost rady po ukončení funkčního období zastupitelstva obce

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje