Logolink.png

Rezervní fond dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary a prostředky převedené jako nespotřebované evropské dotace podle § 28 odst. 3.

(2) Rezervní fond používá příspěvková organizace
a) k dalšímu rozvoji své činnosti,
b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,
c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
d) k úhradě své ztráty za předchozí léta.

(3) Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.

Právní rámec

§ 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech k 31. 12. 2011 nerozlišuje členění rezervního fondu dva fondy. Tvorba a použití těchto fondů je doplněno v ČÚS č. 704 – Fondy

Účtování

Základní postup účtování tvorby a čerpání fondů dle ČUS č. 704 – Fondy

Tvorba fondu                                    431/41x
Čerpání fondu                                   41x/648
Převod peněžních prostředků z běžného účtu                     262/241
                  na účet fondu                 241xx/262

Protože se pro všechny peněžní prostředky v PO používá jeden syntetický účet 241 – Běžný účet, doporučuje se analyticky oddělit finanční krytí fondu na běžném účtě.

§ 28 odst. 3 – Účtování nespotřebovaných prostředku dotace EU

Metodika

Pokud se prostředky dotace nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta.

Pokud příspěvková organizace zjistí při sestavení účetní závěrky, že výsledek hospodářský vychází záporný a má na rezervním fondu finanční prostředky, převedete účetně finanční prostředky z rezervního fondu podle § 30 odst. 2 písm. b), o rozpočtových pravidlech, do výnosů, ve stejné výši jako je ztráta, a to zápisem MD 413 D 648. Výsledek hospodaření bude nula. Příspěvková organizace v tomto případě nemusí žádat zřizovatele o schválení převodu z rezervního fondu do výnosů. Pokud příspěvková organizace nemá na účtu 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, dostatečné krytí na úhradu vykázané ztráty a má finanční prostředky na účtu 414 – rezervní fond z ostatních titulů, může použít i tyto finanční prostředky na úhradu ztráty, pouze pod tou podmínkou, že tyto finanční prostředky nejsou vázány k jinému titulu. V tomto případě se bude jednat o finanční prostředky, které obdržela příspěvková organizace jako dar, bez určení přesného použití. Pokud příspěvková organizace nemá dostatečné finanční prostředky na rezervním fondu, ani na účtu 432 (zisku z minulých let) zůstane ve ztrátě.

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření podle ČÚS č. 704 – Fondy
Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů
Rezervní fond z ostatních titulů podle ČÚS č. 704 – Fondy

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje