Logolink.png

Rozdíl mezi příspěvkovou organizací a školskou právnickou osobou

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Rozdíl mezi příspěvkovou organizací a školskou právnickou osobou stanoví školský zákon a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Právní rámec

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Metodika

Školy a školská zařízení mohou být zřizovány jako příspěvkové organizace nebo jako školské právnické osoby.

U škol a školských zařízení je zřizovatel pouze veřejný (ministerstvo, kraj, obec) U školské právnické osoby může být zřizovatel veřejný (ministerstvo, kraj, obec), ale i soukromý.

Příspěvková organizace (např. škola) může mít v hlavní činnosti uvedenou vzdělávací činnost a mimo jiné i jinou činnost, tak ji stanoví zřizovatel. Školská právnická osoba má přímo ve školském zákoně uvedeno, co bude předmětem hlavní činnosti.

Příspěvkové organizace, přestože mají právní subjektivitu, nemají svůj majetek, ale hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatel v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Zřizovatel školské právnické osoby má možnost převést určitý majetek přímo na školu, v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Škola pak může mít vlastní budovu, vlastní vybavení, může přijímat dary a nemusí žádat o předchozí souhlas zřizovatele (pokud k tomu dostane od zřizovatele oprávnění).

Školskou radu příspěvkové organizace při základní škole zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Funkce člena rady je funkce čestná. Pouze se předpokládá se, že odměnu dostanou všichni členové rady. Členy rady školské právnické osoby jmenuje a odvolává zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanovil jinak. Funkční období člena rady je 5 let. Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření školské právnické osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem hospodaří s fondy podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových a pravidlech územních rozpočtům, kde je striktně uvedeno, co je přídělem fondu a co se fond může použít. Má čtyři fondy, fond odměn, rezervní fond, investiční fond a fond FKSP. Školská právnická osoba má volnější hospodaření s fondy, než mají příspěvkové organizace. Školská právnická osoba vždy vytváří rezervní fond a investiční fond. Školská právnická osoba zřízená ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí také fond kulturních a sociálních potřeb.

Odkazy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – Obsah
Legislativa škol - školský zákon

Jiné

Aktualizace k 31.1.2013

Osobní nástroje