Logolink.png

Správní řád

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Je zákon, který upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen správní orgán).

Právní rámec

§ 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

Metodika

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

Tento zákon se nepoužije pro:

  • občanskoprávní,
  • obchodněprávní,
  • pracovněprávní úkony prováděné správním orgánem a
  • na vztahy mezi orgány téhož uzemního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

Odkazy

Doložka právní moci
Doručování písemností správního řízení
Doručování veřejnou vyhláškou dle správního řádu
Dotčené osoby ve správním řízení
Dotčené orgány ve správním řízení
Dožádání ve správním řízení
Důkazy ve správním řízení
Exekuční titul
Exekuční výzva
Exekuční příkaz
Exekuční náklady
Exekuční správní orgán
Exekuce ve správním řízení
Fikce doručení dle správního řádu
Formální náležitosti rozhodnutí dle správního řádu
Lhůta pro odvolání
Lhůty pro vydání rozhodnutí
Lhůta pro vydání rozhodnutí dle správního řádu
Mimořádné opravné prostředky
Místní poplatky
Místní příslušnost správních orgánů
Místní šetření
Nahlížení do spisu
Náklady řízení ve správním řádu
Nárok na náhradu ve správním řízení
Nicotnost rozhodnutí
Obnova řízení dle správního řádu
Odvolání ve správním řízení
Opatření obecné povahy dle správního řádu
Opatrovník ve správním řízení
Osvobození od správního poplatku
Oznamování rozhodnutí
Podání ve správním řízení
Podjatost ve správním řízení
Položka sazebníku správních poplatků
Poplatník dle zákona o správních poplatcích
Pořádková pokuta dle správního řádu
Právní moc rozhodnutí
Předběžná otázka v správním řízení
Předběžné opatření ve správním řízení
Představený ve správním řízení
Přeplatek na správním poplatku
Přerušení správního řízení
Přezkumné řízení ve správním řádu
Přezkumné řízení dle správního řádu
Princip dobré správy dle správního řádu
Příslušnost správních úřadů
Protokol ve správním řízení
Rozhodnutí dle správního řádu
Sazba správního poplatku
Sazebník správních poplatků
Smír ve správním řízení
Spis ve správním řízení
Splatnost správního poplatku
Sporné správní řízení
Správní poplatek
Správní poplatky u obcí
Správní orgán
Správní řízení
Stížnost ve správním řízení
Svědecká výpověď dle správního řádu
Účastník správního řízení
Účinky odvolání
Úřední deska
Úřední osoba ve správním řízení
Usnesení ve správním řízení
Věcná příslušnost správního orgánu
Veřejná správa jako služba
Vrácení správního poplatku
Vydání rozhodnutí
Vykonatelnost rozhodnutí
Výpis ze spisu
Zákaz zneužití správního uvážení dle správního řádu
Základní zásady činnosti správních orgánů
Zaokrouhlování správního poplatku
Zásada ochrany dobré víry dle správního řádu
Zásada legality dle správního řádu
Zásada legitimního očekávání dle správního řádu
Zásada materiální pravdy dle správního řádu
Zásada nestranného postupu správního orgánu
Zásada rovnosti dle správního řádu
Zásada rychlosti a procesní ekonomie dle správního řádu
Zásada subsidiarity dle správního řádu
Zastoupení na základě plné moci ve správním řízení
Závazné stanovisko dle správního řádu
Znalecký posudek dle správního řádu

Osobní nástroje