Logolink.png

Starosta obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

( 1) Starosta zastupuje obec navenek.

( 2 ) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

( 3 ) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

( 4 ) Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok ( § 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

( 5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

( 6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

Právní rámec

§ 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Pravomoc starosty obce
Starosta a zasedání zastupitelstva obce a rady obce
Starosta - odvolání nebo vzdání se funkce
Zastupování starosty obce
Pozastavení výkonu usnesení rady obce
Zřízení zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti
Funkce starosty v období od voleb do zvolení nového starosty

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje