Logolink.png

Veřejná správa

Z Knihovna

Verze z 31. 8. 2012, 17:19; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Veřejná správa se člení na
1. státní správu – vykonávána státnímí orgány
2. samosprávu – vykonávanou orgány územně samosprávných celků

Právní rámec

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
a další

Metodika

Veřejná správa je pojem hodně široký. Pro účely této knihovny budeme veřejnou správu považovat za výkon státní správy a samosprávy.

Odkazy

Elektronizace veřejné správy
Fond národního majetku České republiky
Pozemkový fond
Orgány moci výkonné
Orgány veřejné moci
Rejstřík trestů
Stavební úřad
Veřejnoprávní korporace
Výkon státní správy
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Ústřední orgány státní správy
Ústřední věstník ČR

Osobní nástroje