Logolink.png

Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,

e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,

f) směrnou účtovou osnovu,

g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,

h) závazný vzor částí účetní závěrky.

Právní rámec

§ 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Metodika

Vyhláška stanovuje podmínky pro vedení účetnictví v:

a) zjednodušeném rozsahu (navazuje na § 9 a § 13a) zákona o účetnictví

b) plném rozsahu

Dále definuje:

a) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky

b) některé účetní metody (metodu oceňování majetku a závazku, odpisování, časové rozlišení a pod.)

c) směrnou účtovou osnovu

d) závazné vzory výkazů účetní závěrky

Odkazy

Vyhláška č. 410/2009 Sb. – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje