Logolink.png

Vyhláška č. 645/2004 Sb., k zákonu o archivnictví - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví
§ 2 - Změny v evidenci Národního archivního dědictví při přemístění archiválií
§ 3 - Evidence přírůstků a úbytků archiválií
§ 4 - Evidence vnějších změn
§ 5 - Evidence vnitřních změn
§ 6 - Evidenční listy Národního archivního dědictví
§ 7 - Evidence archivních pomůcek
§ 8 - Zasílání a evidence stejnopisů archivních pomůcek
§ 9 - Způsob předávání údajů ze základní evidence do druhotné a ústřední evidence
§ 10 - Způsob vedení evidence archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za archivní kulturní památky nebo za národní kulturní památky
§ 11 - Postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií
§ 12 - Postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií
§ 12a - Vytváření, správa a zpřístupňování metadat archiválií
§ 12b - Evidence původců
§ 12c - Popis archivu nebo kulturně vědecké instituce, do jejichž péče archiválie náleží
§ 13 - Zrušen
§ 14 - Ukládání kopií archiválií a péče o kopie
§ 15 - Státní příspěvek
§ 16 - Vzorový badatelský řád
§ 17 - Maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy
§ 18 - Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií
§ 19 - Účinnost

Osobní nástroje