Logolink.png

Vyhlášky podle čísla předpisu

Z Knihovna

Verze z 5. 11. 2013, 20:06; Mvackova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělání - obsah
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami - obsah
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - obsah
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - obsah
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku - obsah
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti- obsah
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 54/2005 Sb., náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání - obsah
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - obsah
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - obsah
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - obsah
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování - obsah
Vyhláška č. 88/2002 Sb., k zákonu č. 257/2001 Sb., knihovní zákon - obsah
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování - obsah
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - obsah
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby - obsah
Vyhláška č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - obsah
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání - obsah
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby – obsah
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - obsah
Vyhláška č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy - obsah
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole - obsah
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče - obsah
Vyhláška č. 645/2004 Sb., k zákonu o archivnictví - obsah
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Osobní nástroje