Logolink.png

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Zákon o obcích - o obecním zřízení vymezuje obec jako základní jednotku územní samosprávy, vybavenou vlastním majetkem a právem hospodařit s tímto majetkem. Stanovuje pravidla pro samosprávu obce.

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 – Postavení obcí

§ 2 – Obec jako veřejnoprávní korporace

§ 3 odst. 1, 3, 5, 6 – Město
§ 3 odst. 2, 4, 5, 6 – Městys

§ 4 – Statutární město

§ 5 – Správa obce, statutárního města

§ 5 – Orgány obce

§ 5 odst. 2 – Orgány statutárního města
§ 6 – Zrušen
§ 7 odst. 1 – Samostatná působnost obce
§ 7 odst. 2 – Přenesená působnost obce – výkon státní správy

§ 8 – Nestanovení přenesené působnosti zvláštním zákonem
§ 9 – Zrušen
§ 9a – Zajištění finanční kontroly

§ 10 – Povinnosti ukládané obecně závaznou vyhláškou

§ 11 – Vydávání nařízení obcí

§ 12 – Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí

§ 13 – Vztah obce a státních orgánů

§ 14 – Povinnost vydávat potvrzení pro potřeby FO a PO
§ 15 – Zrušen
§ 16 – Práva občana obce

§ 16 odst. 1 – Občan obce

§ 17 – Cizí státní občan a oprávnění občana obce

§ 18 – Území obce

§ 19 – Sloučení obcí
§ 19 odst. 1 – Sloučení obcí na základě dohody
§ 19 odst. 2 – Název obce po sloučení
§ 19 odst. 3 – Připojení obce k jiné obci
§ 19 odst. 4 – Rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí o sloučení
§ 19 odst. 5. – Dohoda o sloučení obcí nebo připojení obcí
§ 19 odst. 6 – Právní nástupce sloučených obcí

§ 20 – Vznik městského obvodu
§ 20 odst. 1 – Zřízení nebo zrušení městského obvodu nebo městské části ve statutárním městě

§ 20a – Vznik nové obce

§ 21 – Oddělení části obce
§ 21 odst. 1 – Podmínky pro oddělení obce
§ 21 odst. 2 – Ustavení přípravného výboru
§ 21 odst. 3 – Přípravný výbor

§ 22 – Oddělení obce

§ 23 - Majetek a platné právní předpisy v nově vzniklé obci
§ 23 odst. 1 – Předání majetku nově vzniklé obci
§ 23 odst. 2 – Právní předpisy v nově vzniklé obci

§ 24 – Termín sloučení obcí, připojení obce, městských částí nebo městských obvodů nebo oddělení části obce

§ 25 – Podklady k zápisu změny práv dotčených obcí

§ 26 – Změny hranic obcí

§ 27 – Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství
§ 27 odst. 2 – Části obcí a jejich názvy

§ 28 – Rozhodování o názvech obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství

§ 29 – Název obce a její části v českém jazyce a jazyce národnostních menšin

§ 30 – Označení budov a veřejných prostranství

§ 31 – Popisné, evidenční a orientační čísla budov

§ 31a – Přidělení zrušení popisného, evidenčního a orientačního čísla budov

§ 32 – Popisné, evidenční a orientační čísla budov

§ 33 – Označování a přečíslování budov

§ 34 – Veřejné prostranství – definice

§ 34a – Znak a vlajka obce

§ 35 – Do samostatné působnosti patří

§ 35a – Zakládání právnických osob a obecní policie

§ 36 – Čestné občanství obce

§ 37 – Zabezpečení prostorů pro orgány státu a orgány kraje

§ 38 – Hospodaření obce
§ 38 odst. 1 a 2 – Majetek a hospodaření obce
§ 38 odst. 3 – Ručení za závazky právnických a fyzických osob
§ 38 odst. 4 – Neplatné právní úkony
§ 38 odst. 5 – Ručení za závazky obce státem
§ 38 odst. 6 – Ochrana obecního majetku
§ 38 odst. 7 – Sledování včasných úhrad pohledávek obce

§ 39 – Záměr prodat, směnit nebo darovat majetek
§ 40 – zrušen

§ 41 – Platnost právního úkonu obce

§ 42 – Přezkum hospodaření obce

§ 43 – Projednání závěrečného účtu

§ 44 – Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu
§ 45 – zrušen
§ 46 – Spolupráce mezi obcemi

§ 47 – Sdružování obcí

§ 48 – Smlouva o sdružení bez právní subjektivity

§ 49 – Svazek obcí

§ 50 odst. 1 – Předmětem činosti DSO může být

§ 50 odst. 2 – Příloha smlouvy o vytvoření svazku obcí

§ 51 – Účinnost smlouvy o spolupráci mezi obcemi

§ 52 – Občané obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí

§ 53 – Přezkum hospodaření svazku obcí

§ 54 – Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami

§ 55 – Spolupráce s obcemi jiných států
§ 56 – zrušen
§ 57 – zrušen
§ 58 – Správní delikty podle zákona o obcích

§ 59 – Uložení pokuty

§ 60 – Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum

§ 61 – Přenesená působnost obce – výkon státní správy

§ 61 odst. 1 – Přenesená působnost stanovená zvláštními zákony

§ 62 – Příspěvek na výkon přenesené působnosti

§ 63 – Veřejnoprávní smlouva a přenesená působnost

§ 64 – Pověřený obecní úřad

§ 65 – Neplnění povinnosti přenesené působnosti

§ 66 – Obec s rozšířenou působností

§ 66a – Výkon přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností

§ 66b – Rozhodnutí MV o neplnění povinnosti přenesené působnosti

§ 66c – Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy
§ 66d – zrušen
§ 66e – zrušen
§ 67 – Zastupitelstvo obce

§ 68 – Počet členů zastupitelstva

§ 69 – Mandát člena zastupitelstva
§ 69 odst. 2, 3 – Slib člena zastupitelstva

§ 70 – Funkce člena zastupitelstva

§ 71 – Odměňování členů zastupitelstva obce

§ 72 – Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce

§ 73 – Měsíční odměna členů zastupitelstva obce
§ 74 – zrušen
§ 75 – Měsíční odměna starosty nebo místostarosty

§ 76 – Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva

§ 77 – Měsíční odměna a souběh funkcí

§ 78 – Cestovní náhrady pro členy zastupitelstva obce

§ 79 – Dovolená pro členy zastupitelstva obce
§ 80 – zrušen
§ 81 – zrušen
§ 82 – Práva člena zastupitelstva obce

§ 83 – Povinnosti člena zastupitelstva obce

§ 84 – Pravomoc zastupitelstva obce

§ 84 bod o) – Obecní policie

§ 85 – Rozhodování zastupitelstva obce ve věcech majetkových
§ 86 – zrušen

§ 87 – Platnost usnesení zastupitelstva obce
§ 88 – zrušen
§ 89 – Rozpuštění zastupitelstva obce

§ 90 – Pokles členů zastupitelstva obce

§ 91 – Ustavující zasedání zastupitelstva obce

§ 92 – Zasedání zastupitelstva obce

§ 92 odst. 3 – Usnášeníschopnost zastupitelstva obce

§ 93 – Zasedání zastupitelstva obce

§ 93 odst. 1 – Informace o veřejném zasedání zastupitelstva obce

§ 94 – Právo předkládat návrhy na zasedání zastupitelstva obce

§ 95 – Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

§ 96 – Jednací řád zastupitelstva obce

§ 97 – Informování občanů o činnosti orgánů obce

§ 98 – Činnost správce obce

§ 99 – Rada obce

§ 100 – Pokles členů ZO v průběhu funkčního období

§ 100 odst. 1 – Pokles členů rady obce

§ 100 odst. 2 – Konec činnosti rady obce

§ 101 – Schůze rady obce
§ 101 odst. 1 – Usnášeníschopnost rady obce
§ 101 odst. 2 – Usnášeníschopnost rady obce
§ 101 odst. 3 – Zápis ze schůze rady obce
§ 101 odst. 4 – Jednací řád rady obce


§ 102 – Práva a povinnosti rady obce
§ 102 odst. 1 – Příprava jednání rady obce
§ 102 odst. 2 – Pravomoc rady obce
§ 102 odst. 3 – Rozhodování ve věcech samostatné působnosti
§ 102 odst. 4 – Rozhodování starosty za radu obce
§ 102 odst. 5 – Odvolání rady obce

§ 102a – Práva a povinnosti rady obce po ukončení funkčního období

§ 102a odst. 1 – Pravomoci rady obce po ukončení funkčního období
§ 102a odst. 2 – Pravomoci rady obce při neplatnosti voleb
§ 102a odst. 3 – Pravomoci rady obce, když nedošlo ke zvolení zastupitelstva obce
§ 102a odst. 4 – Pravomoci starosty, když nebyla ustanovena rada obce


§ 103 – Starosta obce
§ 103 odst. 1 – Starosta obce zastupuje obec
§ 103 odst. 2 – Starosta a místostarosta
§ 103 odst. 3 – Jmenování a odvolání tajemníka
§ 103 odst. 4 – Práva a povinnosti starostu
§ 103 odst. 5 – Starosta a zasedání zastupitelstva obce a rady obce
§ 103 odst. 6 – Starosta – odvolání nebo vzdání se funkce

§ 104 – Zastupování starosty obce

§ 105 – Pozastavení výkonu usnesení rady obce

§ 106 – Zřízení zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti

§ 107 – Funkce starosty v období od voleb do zvolení nového starosty

§ 108 – Závěsný odznak a primátorké insignie
§ 108 odst. 1 – Závěsný odznak
§ 108 odst. 2 – Používání závěsného odznaku
§ 108 odst. 3 – Primátorské insignie

§ 109 – Obecní úřad

§ 110 – Tajemník obce

§ 110 odst. 4 – Povinnosti a pravomoci tajemníka obecního úřadu

§ 111 odst. 1 – Písemnosti vyhotovené v samostatné působnosti obce
§ 111 odst. 2 – Písemnosti v přenesené působnosti obce
§ 111 odst. 3 – Písemnosti odborů obecního úřadu
§ 111 odst. 4 – Písemnosti zvláštních orgánů
§ 111 odst. 5 – Použití razítka obce v jiných případech
§ 112 – Zrušen
§ 113 – Zrušen
§ 114 – Zrušen
§ 115 – Zrušen
§ 116 – Zrušen
§ 117 – Výbory zastupitelstva obce
§ 117 odst. 1 – Zřízení výborů zastupitelstva obce
§ 117 odst. 2 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
§ 117 odst. 3 – Výbor pro národnostní menšiny obce
§ 117 odst. 4 – Předseda výboru zastupitelstva obce

§ 118 – Ustanovení a úkoly výborů zastupitelstva obce
§ 118 odst. 1 – Úkoly výborů zastupitelstva obce
§ 118 odst. 2 – Počet členů výboru zastupitelstva obce
§ 118 odst. 3 – Počet členů výboru zastupitelstva obce

§ 119 – Finanční a kontrolní výbor
§ 119 odst. 1 – Finanční a kontrolní výbor, úkoly
§ 119 odst. 2 – Náplň práce finančního výboru
§ 119 odst. 3 – Náplň práce kontrolního výboru
§ 119 odst. 4, a 5– Zápis o provedené kontrole výborem

§ 120 – Osadní výbor

§ 120 odst. 2 – Členové osadního výboru

§ 121 – Práva osadního výboru

§ 122 – Komise rady obce
§ 122 odst. 3 – Předseda komise
§ 122 odst. 5 – Odpovědnost komise ze své činnosti

§ 123 – Usnesení, rozhodnutí orgánu obce v rozporu se zákonem

§ 124 – Dozor nad obsahem OZV

§ 125 – Dozor nad obsahem nařízení obcí

§ 126 – Rozpor usnesení, rozhodnutí orgánu obce s právním předpisem

§ 127 – Dozor nad usnesením, rozhodnutím orgánu městské části

§ 127a – Usnesení v přenesené působnosti v rozporu s právním předpisem

§ 128 – Společná ustanovení k dozoru

§ 128 odst. 1 – Zveřejnění dokumentů ve věci dozoru na úřední desce

§ 129 – Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti
§ 129 odst. 1, 2 – Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti
§ 129 odst. 4. – Kontrolující ve vztahu ke kontrole výkonu samostatné a přenesené působnosti


§ 129a – Kontrola výkonu samostatné působnosti
§ 129a odst. 1. – Kontrola samostatné působnosti
§ 129a odst. 2 – Součinnost obce při provádění kontroly výkonu samostatné působnosti
§ 129a odst. 3 – Povinnosti kontrolujícího výkon samostatné působnosti
§ 129a odst. 4 – Náležitosti protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti
§ 129a odst. 6 – Námitky proti protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti
§ 129a odst. 8 – Seznámení zastupitelstva obce s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti

§ 129b – Kontrola výkonu přenesené působnosti

§ 129c – Pořádková pokuta fyzické osobě

§ 130 – Statut města

§ 130 odst. 1 – Správa města statutem

§ 131 – Svěření výkonu samostatné působnosti statutem


§ 132 – Svěřená věc z vlastnictví statutárního města

§ 132 odst. 2, 3. – Svěřená věc z vlastnictví statutárního města - odejmutí

§ 133 – Majetkoprávní úkony stanovené statutem statutárního města

§ 134 - Jednání městských obvodů a městských částí

§ 135 - Závaznost usnesení orgány městského obvodu

§ 136 – Správce městského obvodu nebo městské části

§ 137 - Ustavení a rozpustení zastupitelstva městského obvodu
§ 138 - zrušen
§ 139 - Přenesená působnost vykonávána orgány statutárních měst

§ 139 odst. 1 – Orgány statutárních měst a přenesená působnost

§ 139 odst. 2 – Orgány městských obvodů a městských částí a výkon státní správy

§ 140 - Funkce v statutárním městě

§ 140 odst. 2 – Tajemník magistrátu

§ 141 – Písemnosti statutárního města
§ 141 odst. 1 – Písemnosti statutárního města v samostatné působnosti
§ 141 odst. 2 – Písemnosti statutárního města v přenesené působnosti
§ 141 odst. 3 – Písemnosti zvláštního orgánu statutárního města

§ 142 – Znak a vlajka městských obvodů a městských částí statutárního města

§ 143 – zrušen

§ 144 – zrušen

§ 145 – zrušen

§ 146 – Ustanovení platí

§ 147 – Rozhodování obce ve správním řízení

§ 148 – Vyloučení zaměstnance ve správním řízení

§ 149 Výkon správních rozhodnutí orgány obcí

§ 149a Využití referenčních údajů ve správním řízení

§ 150 – Zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu

§ 151 – Upřesnění pojmů

§ 152 – Účinnost předpisů platných před účinnosti zákona

Osobní nástroje