Logolink.png

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména

 • cíle a úkoly územního plánování,
 • soustavu orgánů územního plánování,
 • nástroje územního plánování,
 • vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území,
 • možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí,
 • podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury,
 • evidenci územně plánovací činnosti a
 • kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména

 • povolování staveb a jejich změn,
 • terénních úprav a zařízení,
 • užívaní a odstraňování staveb,
 • dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů,
 • postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů,
 • soustavu stavebních úřadů, povinnosti a
 • odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje

 • podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb,
 • obecné požadavky na výstavbu,
 • účely vyvlastnění,
 • vstupy na pozemky a do staveb,
 • ochranu veřejných zájmů a
 • některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Odkazy

Autorizovaný inspektor
Dopravní infrastruktura dle stavebního zákona
Kolaudační souhlas
Kolaudační rozhodnutí dle stavebního zákona
Koridor dle stavebního zákona
Nařízení pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby
Nařízení provádění nezbytných úprav
Nařízení provádění udržujících prací
Nařízení provedení neodkladné zabezpečovací práce
Nařízení vyklizení stavby
Nezastavitelný pozemek
Nezastavěné území dle stavebního zákona
Občanské vybavení dle stavebního zákona
Ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, povolení na jeho umístění
Ohlášení stavby
Oznámení stavebního povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
Oznámení zahájení stavebního řízení, nařizuje ústní jednání a místní šetření
Oznámení zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání a místního šetření
Provádění státního stavebního dozoru
Příjem návrhů nebo zahájení a vedení územního řízení
Rada obce a stavební zákon
Rodinný dům podle vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu
Stálá provozovna
Stavba podle stavebního zákona
Stavba pro individuální rekreaci
Stavební pozemek – podle stavebního zákona
Stavební úřad
Stavební dozor dle stavebního zákona
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
Technická infrastruktura dle stavebního zákona
Terénní úpravy
Typy staveb a budov a způsob jejich využití
Účastnící územního řízení dle stavebního zákona
Úhrada nákladů na pořízení územního plánu
Úřad územního plánování
Územně plánovací dokumentace dle stavebního zákona
Veřejná infrastruktura dle stavebního zákona
Veřejně prospěšná stavba dle stavebního zákona
Veřejně prospěšné opatření dle stavebního zákona
Vydání územního plánu
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
Zastavěný stavební pozemek dle stavebního zákona
Zastavitelná plocha dle stavebního zákona
Zastupitelstvo obce a stavební zákon
Změna dokončené stavby
Změna stavby před dokončením
Změna v území dle stavebního zákona
Zveřejňování písemností dle stavebního zákona
Žádost o vydání územního rozhodnutí

Osobní nástroje