Logolink.png

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech - Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Aktualizace k 1. 11. 2013.

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy zákona o odpadech

§ 2 - Působnost zákona o odpadech
§ 2 odst. 1 - Výjimky u nakládání se všemi odpady
§ 2 odst. 2 - Zákon o odpadech se vztahuje
§ 2 odst. 3 - Zákon o odpadech se nevztahuje

§ 3 - Odpad dle zákona o odpadech

§ 4 - Základní pojmy dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. a) - Nebezpečný odpad dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. b) - Komunální odpad dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. c) - Odpad podobný komunálnímu odpadu dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. d) - Odpadové hospodářství dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. e) - Nakládání s odpady dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. f) - Zařízení dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. g) - Shromažďování odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. h) - Skladování odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. i) - Skládka dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. j) - První fáze provozu skládky dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. k) - Druhá fáze provozu skládky dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. l) - Třetí fáze provozu skládky dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. m) - Sběr odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. n) - Výkup odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. o) - Úprava odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. p) - Opětovné použití dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. q) - Využití odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. r) - Příprava k opětovnému použití dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. s) - Materiálové využití odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. t) - Recyklace odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. u) - Odstranění odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. v) - Zpracování odpadů dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. w) - Původce odpadu dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. x) - Oprávněná osoba dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 1 písm. y) - Obchodník dle zákona o odpadech

§ 4 odst. 2 písm. a) - Uvedení výrobku na trh dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 2 písm. b) - Uvedení výrobku do oběhu dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 2 písm. c) - Dovoz výrobku dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 2 písm. d) - Distributor dle zákona o odpadech
§ 4 odst. 2 písm. e) - Konečný uživatel dle zákona o odpadech

§ 5 - Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

§ 6 - Zařazování odpadu podle kategorií

§ 7 - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 7 odst. 1 - Nebezpečné vlastnosti odpadů
§ 7 odst. 2 - Doba platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 7 odst. 3, 4 - Návrh na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 7 odst. 5, 6, 7 - Odborná způsobilost pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 7 odst. 8 - Ukončení činnosti odborného zástupce pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 7 odst. 9 - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů u osoby která je usazena v jiném členském státě EU
§ 7 odst. 10 - Stanovení obsahu žádosti, návrhu a školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

§ 7a - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vzniká

§ 8 - Odejmutí a zánik pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

§ 9 - Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
§ 9 odst. 1 - Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
§ 9 odst. 2 - Vymezení druhu a původu odpadu
§ 9 odst. 3 - Pozastavení platnosti osvědčení k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
§ 9 odst. 4 - Odejmutí osvědčení k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
§ 9 odst. 5, 6, 7 - Vydání osvědčení a přístup k záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů

§ 9a - Hierarchie způsobů nakládání s odpady

§ 10 - Předcházení vzniku odpadů

§ 10a odst. 1 - Nakládání s odpady - výklad pojmů
§ 10a odst. 2, 3, 4 - Nakládání s odpady - údržba

§ 11 - zrušen

§ 12 - Obecné povinnosti při nakládání s odpady

§ 13 - Balení a označování nebezpečných odpadů

§ 14 - Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

§ 15 - Odpadový hospodář

§ 16 - Povinnosti původců odpadů

§ 17 - Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
§ 17a - Poplatek za komunální odpad

§ 18 - Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
§ 18 odst. 1, 2 - Povinnosti při sběru a výkupu odpadů - povinnosti provozovatele
§ 18 odst. 3, 6, 7, 8, 9 - Povinnosti při sběru a výkupu odpadů - evidence o identifikaci osob a odpadů
§ 18 odst. 4, 5, 10, 11 - Sběr a výkup odpadů stanovený prováděcím právním předpisem

§ 19 - Povinnosti při využívání odpadů

§ 20 - Odstraňování odpadů - společná ustanovení

§ 21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů

§ 22 - Spalování odpadu

§ 23 - Spalovny odpadů

§ 24 - Povinnosti při přepravě odpadů

§ 25 - Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybrané zařízení dle zákona o odpadech

§ 26 - Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB

§ 27 - Povinnosti při nakládání s PCB, odpady PCB a zařízeními obsahujícími PCB
§ 27a - Odpady - Perzistentní organické znečišťující látky

§ 28 - Odpadní oleje

§ 29 - Povinnosti při nakládání s odpadními oleji

§ 30 - Odpady - baterie a akumulátory

§ 31 - Baterie a akumulátory - výklad pojmů dle zákona o odpadech
§ 31a - § 31r - Odpady a podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu

§ 32 - Odpady - kaly z čistíren odpadních vod

§ 33 - Povinnosti při používání kalů dle zákona o odpadech
§ 33a - Biologicky rozložitelný odpad - výklad pojmů

§ 33b, § 34 - § 35 - Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů, povinnosti při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého a při nakládání s odpady z azbestu

§ 36 - Odpady - autovraky

§ 37 - Odpady - povinnosti při nakládání s autovraky

§ 37a - § 37e - Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadu z vybraných autovraků, povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků a zpracovatele autovraků, státní příspěvek při vyřazení autovraku, poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

§ 37f - Odpady - elektrická a elektronická zařízení
§ 37g - Elektrická a elektronická zařízení - základní pojmy

§ 37h - § 37p - Základní povinnosti výrobců elektrozařízení, uvádění elektrozařízení na trh, zpracování,využívání, financování a nakládání s elektroodpadem

§ 38 - Zpětný odběr některých výrobků dle zákona o odpadech

§ 39 - Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
§ 39 odst. 1, 2, 3, 4, 5 - Povinnosti provozovatelů a původců odpadů
§ 39 odst. 6, 7 - Povinosti obcí a oprávněných osob ke sběru nebo výkupu odpadů
§ 39 odst. 8, 9 - Osoby provozující zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci
§ 39 odst. 10, 11, 12 - Odpady a povinnost vést evidenci vydaných souhlasů

§ 40 - Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

§ 41 - Společná ustanovení dle zákona o odpadech

§ 42 - Plán odpadového hospodářství České republiky

§ 43 - Plán odpadového hospodářství kraje

§ 44 - Plán odpadového hospodářství obce

§ 45 - Poplatky za ukládání odpadů na skládky

§ 46 - Odvod vybraných poplatků za ukládání odpadů na skládky

§ 47 - Poplatky a úrok z prodlení za ukládání odpadů na skládky

§ 48 - Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládky
§ 48a - Finanční zajištění první fáze provozu skládky

§ 49 - Povinnost vytvářet finanční rezervu na rekultivaci a asanaci skládek

§ 50 - Povinost provozovatele skládky zřídit zvláštní vázaný účet

§ 51 - Čerpání z prostředků finanční rezervy na rekultivaci a asanaci skládek

§ 52 - Udělení souhlasu k uzavření skládky

§ 53 - Přeshraniční přeprava odpadů

§ 54 - Odpad vzniklý v České republice

§ 55 - Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů

§ 56 - Souhlas, zákazy a námitky u přeshraniční přepravy odpadů
§ 56a - Změny v přeshraniční přepravě odpadů po odsouhlasení a zrušení souhlasu

§ 57 - Finanční záruka a pojištění u přeshraniční přepravy odpadů

§ 58 - Zpětvzetí, využití nebo odstranění odpadů u přeshraniční přepravy

§ 59 - Zahájení přeshraniční přepravy odpadů

§ 60 - Přeshraniční přeprava odpadů do států, které nejsou členskými státy EU

§ 61 - § 65 - zrušen

§ 66 - Odpady a pokuty uložené fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám
§ 66 odst. 1 - Odpady a pokuty uložené do výše 300 000 Kč
§ 66 odst. 2, 5, 6 - Odpady a pokuty uložené do výše 1 000 000 Kč
§ 66 odst. 3 - Odpady a pokuty uložené do výše 10 000 000 Kč
§ 66 odst. 4 - Odpady a pokuty uložené do výše 50 000 000 Kč

§ 67 - Odpady a rozhodnutí o uložení a výši pokuty

§ 68 - Odpady a řízení o uložení pokuty

§ 69 - § 70 - Odpady a přestupky

§ 71 - Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
§ 71a - Poskytnutí údajů orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

§ 72 - Ministerstvo vnitra a odpadové hospodářství

§ 73 - Ministerstvo zemědělství a odpadové hospodářství
§ 73a - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a odpadové hospodářství

§ 74 - Ministerstvo zdravotnictví a odpadové hospodářství

§ 75 - Orgány ochrany veřejného zdraví a odpadové hospodářství

§ 76 - Inspekce a odpadové hospodářství
§ 76a - Česká obchodní inspekce a odpadové hospodářství

§ 77 - Celní orgány a odpadové hospodářství
§ 77a - Policie České republiky a odpadové hospodářství

§ 78 - Kraje a odpadové hospodářství

§ 79 - Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a odpadové hospodářství

§ 80 - Obecní úřad a újezdní úřada odpadové hospodářství

§ 81 - Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ministerstva a ostatních správních úřadů a odpadové hospodářství
§ 81a - Odpadové hospodářství a přenesená působnost.

§ 82 - Společné ustanovení zákona o odpadech

§ 83 - Přechodná ustanovení

Přílohy k zákonu o odpadech

Osobní nástroje