Logolink.png

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy

§ 2 - Předmět daně z přidané hodnoty
§ 2 odst. 1 - Předmětem daně z přidané hodnoty je
§ 2 odst. 2 - Zdanitelné plnění

§ 2a - Vynětí z předmětu daně
§ 2b - Volba předmětu daně

§ 3 - Územní působnost, tuzemsko, třetí země
§ 3 odst. 1 - Územní působnost z pohledu daně z přidané hodnoty - členění
§ 3 odst. 2 - Územní působnost, třetí země, které jsou součástí EU
§ 3 odst. 3 - Územní působnost, třetí země, které nejsou součástí EU
§ 3 odst. 4 - Území Monackého knížetství

§ 4 - Vymezení základních pojmů DPH
§ 4 - odst. 1 Základní pojmy DPH
§ 4 odst. 1 písm. a) - Úplata z pohledu DPH
§ 4 odst. 1 písm. b) - Jednotková cena z pohledu DPH
§ 4 odst. 1 písm. c) - Daň na výstupu DPH
§ 4 odst. 1 písm. d) - Vlastní daňová povinnost DPH
§ 4 odst. 1 písm. e) - Nadměrný odpočet
§ 4 odst. 1 písm. f) - Správce daně z pohledu DPH
§ 4 odst. 1 písm. g) - Osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě
§ 4 odst. 1 písm. h) - Zahraniční osoba z pohledu DPH
§ 4 odst. 1 písm. i) - Místo pobytu z pohledu DPH
§ 4 odst. 1 písm. j) - Sídlo osoby povinné k DPH
§ 4 odst. 1 písm. k) - Provozovna z pohledu DPH
§ 4 odst. 1 písm. l) - Dotace k ceně z pohledu DPH

§ 4 odst. 2 - Zboží z pohledu DPH

§ 4 odst. 3 - Dlouhodobý majetek z pohledu DPH
§ 4 odst. 3 písm. a) a b) - Dopravní prostředek z pohledu DPH
§ 4 odst. 3 písm. c) - Obchodní majetek z pohledu DPH
§ 4 odst. 3 písm. d) - Obchodní majetek je dlouhodobým majetkem
§ 4 odst. 3 písm. e) - Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností z pohledu DPH
§ 4 odst. 3 písm. f) - Osobní automobil z pohledu DPH
§ 4 odst. 3 písm. g) - Nájem věci z pohledu DPH
§ 4 odst. 3 písm. h) - Prodej podniku z pohledu DPH

§ 4 odst. 4 - Přepočet cizí měny na českou měnu DPH

§ 4a - Obrat DPH
§ 4a odst. 1 - Obratem DPH se rozumí
§ 4a odst. 2 - Do obratu DPH se nezahrnuje
§ 4a odst. 3 - Do obratu DPH se zahrnuje

§ 5 Osoby povinné k dani z přidané hodnoty
§ 5 odst. 1 - Osoba povinná k dani z přidané hodnoty - charakteristika
§ 5 odst. 2 - Ekonomická činnost z pohledu DPH
§ 5 odst. 3 - Osoba povinná k DPH v oblasti veřejné správy
§ 5 odst. 4 - Osoba povinná k DPH OSS a hlavní město Praha

§ 5a Skupina a spojené osoby z pohledu DPH
§ 5a odst. 1 - Skupina z pohledu DPH
§ 5a odst. 2 - Spojené osoby z pohledu DPH
§ 5a odst. 3 - Kapitálově spojené osoby z pohledu DPH
§ 5a odst. 4 - Jinak spojené osoby z pohledu DPH

§ 5b - Zastupující člen a odpovědnost za skupinu
§ 5c - Práva a povinnosti členů skupiny

§ 6 - Plátce DPH z titulu dosažení obratu
§ 6 odst. 1 - Splnění podmínek plátce DPH
§ 6 odst. 2 - Povinnosti plátce DPH

§ 6a - Osoba povinna k dani - sdružení
§ 6b - Osoba povinna k dani - nabytí majetku
§ 6c - Osoba povinna k dani - poskytování služeb
§ 6d - Osoba povinna k dani - skupina umístněná mimo tuzemsko
§ 6e - Osoba povinna k dani - po zemřelém plátci
§ 6f - Osoba povinna k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku
§ 6g, 6h, 6i - Osoba identifikovaná k dani

DÍL 2 - Místo plnění
§ 7 - Místo plnění při dodání zboží DPH
§ 7 odst.6 - Místo plnění při převodu nemovitosti, DPH
§ 7a - Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu

§ 8 - Místo plnění při zasílání zboží DPH
§ 8 odst. 1 - Místo plnění při zasílání zboží - definice
§ 8 odst. 2 - Místo plnění při zasílání zboží - podmínky
§ 8 odst. 3 - Osoba povinná k dani, která zboží zasílá
§ 8 odst. 4 - Zaslání zboží mezi členskými státy
§ 8 odst. 5 - Splnění podmínek při přepravě zboží ze třetí země

§ 9 - Místo plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo DPH
§ 9 odst. 1 - Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani
§ 9 odst. 2 - Místo plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani
§ 9 odst. 3 - Osoba povinná k DPH pro účely stanovení místa plnění
§ 9 odst. 4 - Základní pravidlo pro stanovení místa plnění

§ 10 - Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti DPH
§ 10a - Místo plnění při poskytnutí přepravy
§ 10b - Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy
§ 10c - Místo plnění při poskytnutí stravovací služby
§ 10d - Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku DPH
§ 10e - Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani
§ 10f - Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani
§ 10g - Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani
§ 10h - Místo plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k DPH
§ 10i - Místo plnění elektronicky poskytované a telekomunikační služby, DPH
§ 10j - zrušen
§ 10k - Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi

§ 11 - Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 12 - Místo plnění při dovozu zboží

DÍL 3 - Vymezení plnění
§ 13 - Dodání zboží a převod nemovitosti
§ 13 odst. 1 - Dodání zboží DPH
§ 13 odst. 2 - Dodání zboží do jiného členského státu
§ 13 odst. 3 - Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje, DPH
§ 13 odst. 4 - Dodání zboží či převod nemovitostí za úplatu, kdy úplata fakticky není poskytnuta
§ 13 odst. 4b) -Uvedení majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání
§ 13 odst. 5 - Použití hmotného majetku pro neekonomickou činnost plátce
§ 13 odst. 6, 7 - Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu
§ 13 odst. 8 - Případy, kdy se nejedná o dodání zboží nebo převod nemovitosti

§ 14 - Poskytnutí služby, DPH
§ 14 odst. 1 a 2 - Poskytnutí služby se rozumí, DPH
§ 14 odst. 3 - Poskytnutí služby za úplatu, kdy úplata není fakticky poskytnuta, DPH
§ 14 odst. 4 - Poskytnutí služby pro neekonomickou činnost plátce, DPH
§ 14 odst. 5 - Případy, kdy se nejedná o poskytnutí služby, DPH

§ 15 - zrušen

§ 16 - Pořízení zboží z jiného členského státu

§ 17 - Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství

§ 18 - zrušen

§ 19 - Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství

§ 20 - Dovoz zboží

Uskutečnění plnění a daňová povinnost

§ 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti
§ 21 odst. 1 - Povinnost přiznat daň
§ 21 odst. 2 - Dodání zboží, okamžik zdanitelného plnění DPH
§ 21 odst. 3 - Převod nemovitostí, okamžik zdanitelného plnění DPH
§ 21 odst. 4 - Poskytnutí služby, okamžik zdanitelného plnění DPH
§ 21 odst. 5 - Okamžik zdanitelného plnění DPH v jiných případech
§ 21 odst. 6 - Zdanitelné plnění u prodejních automatů
§ 21 odst. 7 - Zdanitelné plnění u vratných obalů
§ 21 odst. 8 - Dílčí zdanitelné plnění
§ 21 odst. 9 - Opakované zdanitelné plnění
§ 21 odst. 10 - Zdanitelné plnění u plnění osvobozených

§ 22 - Povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu

§ 23 - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

§ 24 - Povinnost přiznat daň osobou neusazenou v tuzemsku
§ 24a - Povinnost přiznat poskytnutí služby mimo tuzemsko

§ 25 - Povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu

Daňové doklady

§ 26 - Daňový doklad

§ 27 - Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů

§ 28 - Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku
§ 28 odst. 1 - Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
§ 28 odst. 2 - Povinnost vystavit daňový doklad v případě uskutečnění plnění,poskytnutí služby a dodání zboží
§ 28 odst. 3 - Daňový doklad
§ 28 odst. 4 - Daňový doklad DPH - Lhůta vystavení
§ 28 odst. 5 - Daňový doklad DPH - zmocnění

§ 29 - Náležitosti daňového dokladu
§ 29a - Náležitosti daňového dokladu skupiny

§ 30 - Zjednodušený daňový doklad
§ 30a - Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu
§ 31 - Splátkový kalendář
§ 31a - Platební kalendář
§ 31b - Souhrnný daňový doklad

§ 32 - Doklad o použití, DPH

§ 33 - Daňový doklad DPH při dovozu zboží
§ 33a - Daňový doklad DPH při vývozu zboží

§ 34 - Zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti daňových dokladů

§ 35 - Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů
§ 35a - Elektronické uchovávání daňových dokladů

§ 36 - Základ daně DPH
§ 36 odst. 11 - Přeúčtování mimo základ daně
§ 36a - Základ DPH ve zvláštních případech

§ 37 - Výpočet DPH u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
§ 37a - Základ daně před uskutečněním zdanitelného plnění

§ 38 - Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
§ 38 odst. 2 - První místo určení DPH

§ 39 - Základ daně osobou registrovanou v jiném členském státě

§ 40 - Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 41 - Základ daně v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně

§ 42 - Oprava základu daně a oprava výše daně
§ 42 odst. 1 - Důvod opravy základu a výše daně
§ 42 odst. 2 - Lhůta pro opravu základu a výše daně
§ 42 odst. 3 - Oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění
§ 42 odst. 4 - Sazba daně při opravě základu a výše daně
§ 42 odst. 5 - Lhůta pro opravu základu a výše daně
§ 42 odst. 6 - Oprava základu a výše daně při nedodání zboží nebo převodu nemovitosti
§ 42 odst. 7 - Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 42 odst. 8 - Nesprávně uplatněn základ daně u dovozu zboží

§ 43 - Oprava výše daně v jiných případech

§ 44 - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

§ 45 - Opravný daňový doklad
§ 45 odst. 1 - Náležitosti opravného daňového dokladu
§ 45 odst. 2 - Opravný zjednodušený daňový doklad
§ 45 odst. 3 - Opravný daňový doklad na zboží pořízené z jiného členského státu
§ 45 odst. 4 - Opravný daňový doklad pro více zdanitelných plnění
§ 45 odst. 5 a 6 - Opravný daňový doklad telekomunikačních služeb

§ 46 - Opravný daňový doklad u pohledávek v insolvenčním řízení

§ 47 - Sazby daně DPH
§ 47 odst. 1 - Sazby daně DPH - druhy
§ 47 odst. 2 - Sazby daně DPH u zdanitelného plnění
§ 47 odst. 3 - Sazby daně DPH u zboží
§ 47 odst. 4 - Sazby daně DPH u služeb
§ 47 odst. 5 - Sazby daně DPH u převodu nemovitosti

§ 47a - Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně

§ 48 - Sazby daně u bytové výstavby

§ 48a - Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
§ 48a odst. 1 - 3 - Snížená sazba DPH - u staveb pro sociální bydlení
§ 48a odst. 4 - Stavba pro sociální bydlení
§ 48a odst. 5 - Byt pro sociální bydlení
§ 48a odst. 6 - Rodinný dům pro sociální bydlení
§ 48a odst. 7 - Bytový dům pro sociální bydlení
§ 48a odst. 8 - Místnost bytu,bytového a rodinného domu

§ 49 - zrušen
§ 50 - zrušen

§ 51 - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

§ 52 - Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

§ 53 - Rozhlasové a televizní vysílání

§ 54 - Finanční činnosti
§ 54a - Penzijní činnosti

§ 55 - Pojišťovací činnosti

§ 56 - Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
§ 56 odst. 1 - Převod staveb, bytů a nebytových prostor - osvobození od DPH
§ 56 odst. 2 - Převod pozemků - osvobození od DPH
§ 56 odst. 3 a 4 - Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor - osvobození od DPH

§ 57 - Výchova a vzdělávací činnost osvobozená od DPH

§ 58 - Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží

§ 59 - Sociální pomoc - osvobození od DPH

§ 60 - Provozování loterií a jiných podobných her

§ 61 - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

§ 62 - Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

§ 63 - Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

§ 64 - Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

§ 65 - Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 66 - Osvobození od daně při vývozu zboží

§ 67 - Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

§ 68 - Osvobození ve zvláštních případech

§ 69 - Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

§ 70 - Osvobození přepravy osob

§ 71 - Osvobození od daně při dovozu zboží

§ 71 a až g - Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím|Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím

§ 72 - Nárok na odpočet daně
§ 72 odst. 1 - Nárok na odpočet DPH
§ 72 odst. 2 - Daň na vstupu DPH
§ 72 odst. 3 - Okamžik vzniku nároku na odpočet daně
§ 72 odst. 4 - Nárok na odpočet daně u plnění použitého pro reprezentaci
§ 72 odst. 5 - Odpočet daně v plné výši
§ 72 odst. 6 - Odpočet daně v částečné výši

§ 73 - Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
§ 73 odst. 1 a 2 - Okamžik, od kterého lze nejdříve uplatnit nárok na odpočet
§ 73 odst. 3 - Lhůta pro plný nárok na odpočet daně
§ 73 odst. 4 - Lhůta pro částečný nárok na odpočet daně
§ 73 odst. 5 a 6 - Doklad pro uplatnění nároku na odpočet daně
§ 73 odst. 7 - Uplatnění nároku na odpočet DPH u sdružení

§ 74 - Oprava odpočtu DPH

§ 75 - Způsob výpočtu odpočtu DPH v poměrné výši
§ 75 odst. 1 - Souběh ekonomické a veřejnoprávní činnosti
§ 75 odst. 2 - Plný nárok na odpočet při souběhu ekonomické a veřejnoprávní činnosti
§ 75 odst. 3 - Poměrný koeficient DPH
§ 75 odst. 4 - Podíl ekonomické a veřejnosprávní činnosti stanovený odhadem

§ 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši
§ 76 odst. 1 - Krácená výše zdanitelného plnění
§ 76 odst. 2 - Odpočet daně v krácené výši
§ 76 odst. 3 - Koeficient na odpočet daně v krácené výši
§ 76 odst. 4 - Do výpočtu koeficientu se nezapočítávájí
§ 76 odst. 5 - Koeficien 0% a 100%
§ 76 odst. 6 - Výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši
§ 76 odst. 7 - Vypořádání odpočtu daně v krácené výši na konci roku
§ 76 odst. 8 - Vypořádání odpočtu daně v krácené výši při zrušení registrace
§ 76 odst. 9 - Nový výpořádáci koeficient krácené výše odpočtu daně
§ 76 odst. 10 - Krácená výše odpočtu daně DM pořízeného v jiném roce

§ 77 - Vyrovnání odpočtu daně
§ 77 odst. 1 - Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku
§ 77 odst. 2 - Změna odpočtu daně při použití pro jiné účely
§ 77 odst. 3 - Původní odpočet daně uplatněný u staveb, bytů a nebytových prostor,
§ 77 odst. 4 - Částka vyrovnání odpočtu daně
§ 77 odst. 5 - Vyrovnání odpočtu daně plátce

§ 78 - Úprava odpočtu DPH
§ 78 odst. 1 - Úprava původního odpočtu DPH
§ 78 odst. 2 - Změny v rozsahu použití DM
§ 78 odst. 3 - Lhůta pro úprava odpočtu DPH
§ 78 odst. 4 - Změna rozsahu použití dlouhodobého majetku DPH
§ 78 odst. 5 - Úprava odpočtu DPH a technické zhodnocení
§ 78 odst. 6 - Úprava odpočtu DPH v daňovém přiznání

§ 78a - Výpočet částky úpravy odpočtu DPH
§ 78a odst. 1 - Výpočet částky úpravy odpočtu DPH
§ 78a odst. 2 - Ukazatel nároku na odpočet daně
§ 78a odst. 3 - Podmínky úpravy odpočtu daně
§ 78a odst. 4 - Výpočet částky odpočtu daně DM
§ 78a odst. 5 - Částka odpočtu daně pro změněné účely

§ 78b - Úprava odpočtu DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
§ 78c - Použití ustanovení § 78, 78a a 78 b
§ 78d - Jednorázová úprava odpočtu DPH dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

§ 79 - Nárok na odpočet daně při registraci
§ 79a - Nárok na odpočet DPH při zrušení registrace
§ 79b - 79c - Nárok na odpočet DPH při zrušení registrace

§ 80 - § 84 - Vrácení daně a prodej zboží za ceny bez daně (osobám požívajícím výsad a imunit, v rámci zahraniční pomoci, zahraničním osobám a v zahraničí)

§ 85 - Vrácení daně osobám se zdravotním postižením

§ 86 - Vrácení daně ozbrojeným silám cizích států

§ 87 - Prodej za ceny bez daně ( v tranzitních prostorech letišť, v letadlech apod.)

§ 88 - § 92 - Zvláštní režimy (obcí se většinou netýkají)

§ 92a - Režim přenesené daňové povinnosti DPH
§ 92a odst. 1, 2, 4 a 5 - Povinnosti plátce DPH, pro kterého je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti
§ 92a odst. 3, 5, 6 - Povinnosti plátce DPH, který uskutečnil v režimu přenesení daňové povinnosti

§ 92b - Dodání zlata, DPH
§ 92c - Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH
§ 92d - Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, DPH
§ 92e - Poskytnutí stavebních nebo montážních prací, DPH
§ 92f - Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
§ 92g - Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

§ 93 - Správa daní celními orgány při dovozu a vývozu zboží DPH
§ 93a - Místní příslušnost - speciální případy DPH

§ 94 - Povinná registrace plátce
§ 94a - Dobrovolná registrace plátce

§ 95 - Informační povinnost účastníka sdružení
§ 95a - Skupinová registrace

§ 96 - Povinný registrační údaj

§ 97 - Registrace identifikované osoby

§ 98 - Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob

§ 99 - Zdaňovací období DPH
§ 99a - Změna zdaňovacího období
§ 99b - Zdaňovací období v insolvenci

§ 100 - Evidence DPH pro daňové účely
§ 100 odst. 1 - Evidence DPH pro daňové účely - povinné údaje
§ 100 odst. 2 - Evidence DPH pro daňové účely - daňové identifikační číslo
§ 100 odst. 3 - Evidence DPH pro daňové účely - přehled
§ 100 odst. 4 - Evidence DPH pro daňové účely – sdružení
§ 100 odst. 5 - Evidence DPH pro daňové účely – člen skupiny

§ 100a - Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty

§ 101 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 101 odst. 1 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH
§ 101 odst. 2 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – rozhodnutí o úpadku a insolvenční řízení
§ 101 odst. 3 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – zemřelý plátce
§ 101 odst. 4 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – zánik společnosti
§ 101 odst. 5 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – sdružení
§ 101 odst. 6 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – osoby identifikované k dani
§ 101 odst. 7 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – plátce – nerezident
§ 101 odst. 8 - Daňové přiznání a splatnost daně DPH – neplátce

§ 102 - Souhrnné hlášení DPH

§ 103 - Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

§ 104 - Nesprávné uvedení daňové povinnosti DPH za jiné zdaňovací období

§ 105 - Vrácení nadměrného odpočtu DPH

§ 106 - Zrušení registrace plátce z moci úřední
§ 106a - Nespolehlivý plátce
§ 106b - Zrušení registrace plátce na žádost
§ 106c - Zrušení registrace účastníka sdružení na žádost
§ 106d - § 106f - Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost a zrušení registrace skupiny

§ 107 - § 107a - Zrušení registrace identifikované osoby

§ 108 - Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
§ 108 odst. 1 - Osoby povinné přiznat a zaplatit DPH
§ 108 odst. 2 - Osoba povinná k DPH neusazená v tuzemsku
§ 108 odst. 3 - Osoba povinná k DPH je daňovým subjektem
§ 108 odst. 4 - Osoba určená k zajištění prodeje obchodního majetku, DPH

§ 109 - Ručení za nezaplacenou DPH
§ 109a - Zvláštní způsob zajištění daně

§ 110 - Opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu

§ 111 - § 112 - přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani
Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících snížené sazbě
Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Osobní nástroje