Logolink.png

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 27 odst. 2 – Zřizovací listina příspěvkové organizace

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat

a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu,

b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací,

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace,

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“),

f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně,

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně,

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.

Právní rámec

§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Zřizovací listina by měla obsahovat náležitosti výše uvedené. Pokud je neobsahuje, měly by se údaje dodatkem zřizovací listiny doplnit. Zřizovatel, jehož příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, zasílá veškeré dodatky ke zřizovací listině, případně změny ředitele příspěvkové organizace na obchodní rejstřík v elektronické podobě.

Ve zřizovací listině příspěvkové organizace bude uvedena i případná doplnková činnost, která nesmí narušit nebo omezit hlavní činností příspěvkové organizace a nesmí být financována z prostředků zřizovatele. Další podmínkou je, že zisky z doplňkové činnosti financují hlavní činnost organizace a vedení účetnictví hospodářské činnosti příspěvkové organizace je konáno odděleně. Způsob účtování příspěvkové organizace u doplňkové činnosti je shodný s účtováním v hlavní činnosti.

Odkazy

Hospodářska (jiná, doplňková) činnost vybrané účetní jednotky
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
§ 27 – Zřizování, změny a zrušení příspěvkové organizace
Zřizovací listina

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje