Logolink.png

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 – Předmět a působnost zákona
§ 1 odst. 1 – Předmět zákona
§ 1 odst. 2 – Hospodaření DSO a zřizování PO
§ 1 odst. 3 – Hospodaření statutárních měst a jejich částí
§ 1 odst. 4 – Hospodaření Regionálních rad regionů soudržnosti

§ 2 – Nástroje finančního hospodaření
§ 2 odst. 1 – Finanční hospodaření ÚSC a svazků obcí
§ 2 odst. 2 – Vedení účetnictví ÚSC a svazků obcí


§ 3 – Rozpočtový výhled
§ 3 odst. 1 – Rozpočtový výhled jako pomocný nástroj
§ 3 odst. 2 – Obsah rozpočtového výhledu

§ 4 – Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí
§ 4 odst. 1 – Roční rozpočet jako finanční plán
§ 4 odst. 2 – Rozpočtový rok
§ 4 odst. 3 – Roční rozpočet a rozpočtový výhled
§ 4 odst. 4 – Vyrovnaný a přebytkový roční rozpočet
§ 4 odst. 5 – Schodkový roční rozpočet
§ 4 odst. 6 – Převod zůstatku rozpočtu do následujícího roku
§ 4 odst. 7 – Úhrada schodku ročního rozpočtu


§ 5 - Peněžní fondy
§ 5 odst. 1 – § 5 odst. 1 – Zřizování peněžních fondů
§ 5 odst. 2 – § 5 odst. 2 - Zdroje peněžních fondů

§ 6 - Obsah rozpočtu

§ 6 odst. 1 –Peněžní operace rozpočtu
§ 6 odst. 2 –Mimorozpočtové peněžní operace
§ 6 odst. 3 – Podnikatelská činnost mimo rozpočtu

§ 7 – Příjmy rozpočtu obce
§ 7 odst. 1 – Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména
§ 7 odst. 2 – Příjmy rozpočtu obce z Národního fondu
§ 7 odst. 3 – Použití návratných zdrojů obce
§ 7 odst. 4 – Návratná finanční výpomoc obce

§ 8 – Příjmy rozpočtu kraje
§ 8 odst. 1 – Příjmy rozpočtu kraje tvoří zejména
§ 8 odst. 2 – Příjmy rozpočtu kraje z Národního fondu
§ 8 odst. 3 – Použití návratných zdrojů kraje
§ 8 odst. 4 – Návratná finanční výpomoc kraje


§ 9 – Výdaje rozpočtu obce
§ 9 odst. 1 – Z rozpočtu obce se hradí
§ 9 odst. 2 – Výdaje rozpočtu obce

§ 10 – Výdaje rozpočtu kraje
§ 10 odst. 1 – Výdaje rozpočtu kraje se hradí
§ 10 odst. 2 – Další výdaje rozpočtu kraje

§ 11 – Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku

§ 11 odst. 1 – Návaznost na rozpočtový výhled

§ 11 odst. 2 – Spolufinancování projektů z rozpočtu EU

§ 11 odst. 3 – Zveřejnění rozpočtu na úřední desce

§ 11a - Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

§ 12 – Rozpočtová skladba
§ 12 odst. 1 – Třídění rozpočtu podle rozpočtové skladby
§ 12 odst. 2 – Závazné ukazatele rozpočtu

§ 13 – Rozpočtové provizorium
§ 13 odst. 1 – Neschválení rozpočtu a rozpočtové provizorium
§ 13 odst. 2 – Pravidla rozpočtového provizoria

§ 14 – Rozpis rozpočtu
§ 14 odst. 1 – Rozpis rozpočtu po jeho schválení
§ 14 odst. 2 – Sdělení závazných ukazatelů
§ 14 odst. 3 – Rozpis rozpočtu podle rozpočtové skladby

§ 15 – Hospodaření podle rozpočtu a kontrola
§ 15 odst. 1 – Hospodaření podle rozpočtu a kontrola
§ 15 odst. 2 – Hospodaření podle rozpočtu a kontrola

§ 16 - Změny rozpočtu
§ 16 odst. 1 – Důvody změny rozpočtu
§ 16 odst. 2 – Změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
§ 16 odst. 3 – Rozpočtovým opatřením je
§ 16 odst. 4 – Povinně uskutečňované rozpočtové opatření


§ 17 – Závěrečný účet
§ 17 odst.1 – Účel závěrečného účtu
§ 17 odst. 2 – Obsah závěrečného účtu
§ 17 odst. 3 – Součásti závěrečného účtu
§ 17 odst. 4 – Povinné přezkoumání hospodaření
§ 17 odst. 5 – Zpráva o přezkumu hospodaření jako součaát závěrečného účtu
§ 17 odst. 6 – Zveřejnění závěrečného účtu
§ 17 odst. 7 – Projednání závěrečného účtu s vyjádřením

§ 17a – Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti

§ 18 – Časové použití rozpočtu

§ 19 – Účelovost rozpočtových prostředků

§ 20 – Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků

§ 21 – Kompenzační peněžní operace

§ 22 – Porušení rozpočtové kázně
§ 22 odst. 1 – Porušením rozpočtové kázně je
§ 22 odst. 2 – Neoprávněné použití peněžních prostředků
§ 22 odst. 3 – Zadržení peněžních prostředků
§ 22 odst. 4 – Odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu
§ 22 odst. 5 – Neoprávněné použití peněžních prostředků
§ 22 odst. 6 – Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
§ 22 odst. 7 – Rozhodnutí o uložení odvodu a penále
§ 22 odst. 8 – Přezkum rozhodnutí o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
§ 22 odst. 9 – Rozhodnutí o uložení odvodu a penále u DSO a RRRS
§ 22 odst. 10 – Odvolací orgán proti rozhodnutí o uložení pokuty a penále
§ 22 odst. 11 – Lhůta pro uložení odvodu a penále
§ 22 odst. 12 – Prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále
§ 22 odst. 13 – Postup při správě odvodů a penále
§ 22 odst. 14 – Poskytnutí informací získaných při správě odvodu za porušení rozpočtové kázně

§ 22a – Správní delikty

§ 22b – Společná ustanovení k správním deliktům

§ 23 – Druhy organizací samosprávných celků

§ 24 – Vznik organizačních složek územního samosprávného celku
§ 24 odst. 1 – Organizační složka územního samosprávného celku
§ 24 odst. 2 – Pracovníci organizační složky ÚSC
§ 24 odst. 3 – Jmenování vedoucího organizační složky

§ 25 – Hospodaření organizačních složek
§ 25 odst. 1 – Rozpočet organizační složky
§ 25 odst. 2 – Oprávnění k dispozici s rozpočtem organizační složky
§ 25 odst. 3 – Poskytnutá provozní záloha organizační složce
§ 25 odst. 4 – Odpovědnost za hospodaření organizační složky ÚSC
§ 25 odst. 5 – Vyúčtování provozní zálohy poskytnuté organizační složce
§ 25 odst. 6 – Pověření organizační složce vybírat příjmy
§ 25 odst. 7 – Odvod rozpočtových příjmů do rozpočtu zřizovatele
§ 25 odst. 8 – Peněžní deník organizační složky
§ 25 odst. 9 – Vrácení nespotřebované zálohy
§ 25 odst. 10 – Kontrola hospodaření PO zřizovatelem

§ 26 – Zřizovací listina organizačních složek

§ 27 – Zřizování, změny a zrušení příspěvkové organizace
§ 27 odst. 1 – Zřizování příspěvkové organizace
§ 27 odst. 2 – Zřizovací listina příspěvkové organizace
§ 27 odst. 3 – Hospodaření PO se svěřeným majetkem
§ 27 odst. 4 – Souhlas zřizovatele k nabývání majetku PO
§ 27 odst. 5 – Nabývaní majetku PO do svého vlastnictví
§ 27 odst. 6 – Vyřazení majetku PO získaného bezúplatně od zřizovatele
§ 27 odst. 7 – Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení PO
§ 27 odst. 8 – Zveřejnění skutečností v Ústředním věstníku České republiky
§ 27 odst. 9 – Kontrola hospodaření PO zřizovatelem
§ 27 odst. 10 – Zápis PO do obchodního rejstříku

§ 28 – Finanční hospodaření příspěvkových organizací
§ 28 odst. 1 – Hospodaření PO přijatými prostředky od zřizovatele
§ 28 odst. 2 – Dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv
§ 28 odst. 3 – Účtování nespotřebovaných prostředku dotace EU
§ 28 odst. 4 – Poskytovaný příspěvek od zřizovatele
§ 28 odst. 5 – Zisk vytvořený v doplňkové činnosti PO
§ 28 odst. 6 – Uložení odvodu do rozpočtu obce
§ 28 odst. 7 – Porušení rozpočtové kázně PO
§ 28 odst. 8 – Lhůty na sankce za porušení rozpočtové kázně
§ 28 odst. 9 – Snížení nebo prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
§ 28 odst. 10 – Sankce za porušení rozpočtové kázně u prostředků ze SR
§ 28 odst. 11 – Snížení příspěvku zřizovatele
§ 28 odst. 12 – Zprostředkování dotace pro PO

§ 29 – Peněžní fondy příspěvkových organizací

§ 30 – Rezervní fond

§ 31 – Investiční fond

§ 32 – Fond odměn

§ 33 – Fond kulturních a sociálních potřeb

§ 33b – Stravování a stravovací služby

§ 34 – Úvěry, půjčky a ručení příspěvkové organizace

§ 35 – Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi

§ 36 – Nakládání s cennými papíry příspěvkovými organizacemi

§ 37 – Poskytování darů příspěvkovými organizacemi

§ 37a – Zřizování a zakládání právnických osob

§ 38 – Majetek svazku obcí

§ 39 – Finanční hospodaření svazku obcí
§ 39 odst. 1 – Hospodaření DSO
§ 39 odst. 2 – Obsah rozpočtu DSO
§ 39 odst. 3 – DSO a projekty spolufinancované EU
§ 39 odst. 4 – Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO
§ 39 odst. 5 – Kontrola hospodaření DSO
§ 39 odst. 6 – Zveřejnění závěrečného účtu DSO
§ 39 odst. 7 – Závěrečný účet DSO

§ 39a – Druhy organizací svazku obcí

§ 39b – Předchozí souhlas

§ 40 – Plnění závazků z Evropské dohody

§ 41 – Přechodná ustanovení

§ 42 – Účinnost zákona

Osobní nástroje