Logolink.png

Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád) - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 1. 2014

OBSAH

§ 1 – Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 1 – Působnost zákona
§ 2 – Kontrola
§ 3 - Úkony předcházející kontrole
§ 4 - Pověření ke kontrole
§ 5 - Zahájení kontroly
§ 6 - Přizvané osoby
§ 7 - Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor
§ 8 - Další práva kontrolujícího
§ 9 - Povinnosti kontrolujícího
§ 10 - Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby
§ 11 - Odebrané vzorky
§ 12 - Protokol o kontrole
§ 13 - Námitky
§ 14 - Vyřizování námitek
§ 15 - Přestupky - kontrolní řád
§ 16 - Správní delikty - kontrolní řád
§ 17 - Společná ustanovení - kontrolní řád
§ 18 - Ukončení kontroly
§ 19 - Kontrola výkonu státní správy
§ 20 - Povinnost mlčenlivosti
§ 21 - Oprava nesprávností a došetření věci
§ 22 - Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu
§ 23 - Náklady kontroly
§ 24 - Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem
§ 25 - Spolupráce kontrolních orgánů
§ 26 - Zveřejňování informací o kontrolách
§ 27 - Plánování kontrol
§ 28 - Vztah ke správnímu řádu
§ 29 - Přechodná ustanovení - kontrolní řád
§ 30 - Zrušovací ustanovení - kontrolní řád
§ 31 - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
§ 32 - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
§ 33 - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 34 - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
§ 35 - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
§ 36 - Změna zákona č. 392/2005 Sb.
§ 37 - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
§ 38 - Změna zákona č. 230/2006 Sb.
§ 39 - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
§ 40 - ÚČINNOST - kontrolní řád

Osobní nástroje