Logolink.png

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět zákona
§ 1a - Základní zásady pracovněprávních vztahů

§ 2 - Závislá práce - charakteristika
§ 3 - Závislá práce a pracovněprávní vztah
§ 4 - Pracovněprávní vztahy se řídí
§ 4a - Pracovněprávní vztahy - kdy se nepoužije občanský zákoník
§ 4b - Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích - úprava
§ 5 - Pracovněprávní vztahy a výkon veřejné funkce

§ 6 - Zaměstnanec
§ 7 - Zaměstnavatel

§ 8 - zrušen

§ 9 - Pracovněprávní vztahy a organizační složka státu
§ 10 - Způsobilost fyzické osoby v pracovněprávních vztazích
§ 11 - Vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele

§ 12 - § 15 - zrušen

§ 16 - Rovné zacházení a zákaz diskriminace
§ 17 - Právní prostředky ochrany před diskriminací

§ 18 - Právní úkon - platnost, neplatnost

§ 19 - Neplatnost právního úkonu a přihlédnutí soudu
§ 20 - Forma právního úkonu
§ 21 - Neplatnost právního úkonu a škoda
§ 22 - Kolektivní smlouva
§ 23 - Uzavření a úprava kolektivní smlouvy
§ 24 - Kolektivní smlouva a odborová organizace
§ 25 - Závaznost kolektivní smlouvy
§ 26 - Doba platnosti kolektivní smlouvy
§ 27 - Podniková kolektivní smlouva
§ 28 - Kolektivní smlouva a zákaz úprav a nahrazení
§ 29 - Povinnost zveřejnění obsahu kolektivní smlouvy

§ 30 - Výběr fyzických osob před vznikem pracovního poměru
§ 31 - Postup před uzavřením pracovní smlouvy
§ 32 - Zajištění vstupní lékařské prohlídky při vzniku pracovního poměru

§ 33 - Pracovní poměr

§ 34 - Pracovní smlouva, náležitosti
§ 34a - Není-li sjednáno místo pravidelného pracoviště
§ 34b - Výkon práce zaměstnance a rozsah stanovené pracovní doby

§ 35 - Zkušební doba
§ 36 - Vznik pracovního poměru
§ 37 - Informování o obsahu pracovního poměru
§ 38 - Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
§ 39 - Pracovní poměr na dobu určitou
§ 40 - Změny pracovního poměru - obecné ustanovení

§ 41 - Převedení na jinou práci
§ 41 odst. 1 - Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci
§ 41 odst. 2 - Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci
§ 41 odst. 3, 4, 5, 6, 7 - Případy převedení zaměstnance na jinou práci

§ 42 - Pracovní cesta

§ 43 - Přeložení
§ 43a - Dočasné přidělení

§ 44 - 46 Společná ustanovení o změnách pracovního poměru

§ 47 - Návrat zaměstnance do práce

§ 48 - Rozvázání a ukončení pracovního poměru
§ 49 - Dohoda

§ 50 - Výpověď
§ 51 - Výpovědní doba
§ 51a - Výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů
§ 52 - Výpověď daná zaměstnavatelem

§ 53 - Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 54 - Zákaz výpovědi se nevztahuje

§ 55 - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
§ 56 - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

§ 57 - Rozvázání pracovního poměru pro porušení jiné povinnosti
§ 58 - Rozvázání pracovního poměru pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
§ 59 - Lhůta zaměstnance při okamžitém zrušení pracovního poměru
§ 60 - Skutkové vymezení důvodu při okamžitém zrušení pracovního poměru
§ 61 - Souhlas odborové organizace při udělení výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru

§ 62 - Hromadné propouštění
§ 63 - Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance
§ 64 - Platnost ustanovení § 62 a § 63
§ 65 - Skončení pracovního poměru na dobu určitou
§ 66 - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

§ 67 - Odstupné
§ 67 odst. 1 - Odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnancem
§ 67 odst. 2 - Odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem
§ 67 odst. 3 - Průměrný výdělek pro účely odstupného
§ 67 odst. 4 - Termín výplaty odstupného

§ 68 - Vrácení odstupného nebo jeho poměrné části zpět zaměstnavateli

§ 69 - Neplatné rozvázání pracovního poměru
§ 70 - Neplatná výpověď
§ 71 - Neplatná dohoda o rozvázání pracovního poměru
§ 72 - Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou

§ 73 - Odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa
§ 73a - Podmínky při odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance

§ 74 - Dohody o provedení práce - obecné ustanovení
§ 75 - Dohoda o provedení práce
§ 76 - Dohoda o pracovní činnosti
§ 77 - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti - společné ustanovení

§ 78 - Pracovní doba a délka pracovní doby - obecná ustanovení

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba
§ 79a - Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnance mladšího 18 let

§ 80 - Kratší pracovní doba

§ 81 - Rozvržení pracovní doby - základní ustanovení

§ 82 - zrušen

§ 83 - Délka směny
§ 84 - Písemný rozvrh týdenní pracovní doby

§ 84a - zrušen

§ 85 - Pružné rozvržení pracovní doby
§ 86 - Konto pracovní doby
§ 87 - Uplatnění konta pracovní doby

§ 88 - Přestávka v práci
§ 89 - Bezpečnostní přestávka

§ 90 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 90a - Zkrácený odpočinek

§ 91 - Dny pracovního klidu
§ 92 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu

§ 93 - Práce přesčas
§ 93a - Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

§ 94 - Noční práce
§ 95 - Pracovní pohotovost

§ 96 - Povinnost zaměstnavatele vést evidenci o pracovní době
§ 97 - Překážky v práci při pružném rozvržení pracovní doby
§ 98 - Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby
§ 99 - Povinnost zaměstnavatele projednat jednotlivá opatření s odborovou organizací

§ 100 - Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku

§ 101 - Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci
§ 102 - Povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky

§ 103 - Povinnosti zaměstnavatele
§ 103 odst. 1 - Zaměstnavatel je povinen
§ 103 odst. 2 - Povinnost zaměstnavatele zajistit školení
§ 103 odst. 3 - Povinnost zaměstnavatele určit obsah a četnost školení
§ 103 odst. 4 - Povinnost zaměstnavatele u těhotenství,mateřství zaměstnankyň
§ 103 odst. 5 - Povinnost zaměstnavatele u zaměstnance se zdravotním postižením

§ 104 - Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí,čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
§ 105 - Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

§ 106 odst. 1, 2, 3 - Práva a povinnosti zaměstnance
§ 106 odst. 4 - Povinnosti zaměstnance a bezpečnost práce

§ 107 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích - společná ustanovení

§ 108 - Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 109 - Mzda, plat a odměna z dohody
§ 110 - Mzda, plat a odměna z dohody za stejnou práci
§ 111 - Minimální mzda
§ 112 - Zaručená mzda
§ 113 - Sjednání, stanovení nebo určení mzdy
§ 114 - Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
§ 115 - Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
§ 116 - Mzda za noční práci
§ 117 - Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 118 - Mzda za práci v sobotu a v neděli
§ 119 - Naturální mzda
§ 120 - Mzda při uplatnění konta pracovní doby
§ 121 - Mzda za vyrovnávací období

§ 122 - Určení a sjednání platu
§ 123 - Platové tarify
§ 124 - Příplatek za vedení
§ 125 - Příplatek za noční práci
§ 126 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli
§ 127 - Plat nebo náhradní volno za práci přesčas
§ 128 - Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 129 - Zvláštní příplatek
§ 130 - Příplatek za rozdělenou směnu
§ 131 - Osobní příplatek
§ 132 - Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
§ 133 - Specializační příplatek pedagogického pracovníka
§ 134 - Odměna
§ 134a - Cílová odměna
§ 135 - Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek
§ 136 - Platový výměr
§ 137 - Informační systém o platech

§ 138 - Výše Odměny z dohody
§ 139 - Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
§ 140 - Odměna za pracovní pohotovost

§ 141 - Společná ustanovení o mzdě nebo platu
§ 142 - Společná ustanovení při vyplacení mzdy nebo platu zaměstnavatelem
§ 143 - Společná ustanovení při vyplacení mzdy nebo platu v cizí měně
§ 144 - Společná ustanovení o odměně z dohody a pracovní pohotovost

§ 145 - Srážky z příjmu z pracovně právního vztahu - Obecná ustanovení
§ 146 - Srážky ze mzdy smějí být provedeny
§ 147 - Srážky ze mzdy
§ 148 - Podmínky provedení srážek ze mzdy
§ 149 - Pořadí srážek ze mzdy
§ 150 - Evidence údajů u srážek ze mzdy

§ 151 - Náhrady poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - obecné ustanovení
§ 152 - Cestovní výdaje při pracovní cestě
§ 153 - Podmínky poskytování cestovních náhrad
§ 154 - Zahraniční pracovní cesta
§ 155 - Cestovní náhrady u dohod u prací mimo pracovní poměr
§ 156 - Druhy cestovních náhrad
§ 157 - Náhrada jízdních výdajů
§ 158 - Sazba základní náhrady
§ 159 - Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy
§ 160 - Přerušení pracovní cesty
§ 161 - Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
§ 162 - Náhrada výdajů za ubytování
§ 163 - Poskytnutí stravného
§ 164 - Náhrada nutných vedlejších výdajů
§ 165 - Dočasné přeložení zaměstnance a cestovní náhrady
§ 166 - Druhy cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě
§ 167 - Náhrada jízdních výdajů v cizí měně
§ 168 - Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny při zahraniční cestě
§ 169 - Náhrada výdajů za ubytování v zahraničí

§ 170 - Zahraniční stravné
§ 170 odst. 1 - Zahraniční stravné v cizí měně
§ 170 odst. 2 - Zahraniční stravné a základní sazba
§ 170 odst. 3 - Zahraniční stravné a výše základní sazby
§ 170 odst. 4 - Doby strávené mimo území České republiky
§ 170 odst. 5 - Zahraniční stravné a snížení základní sazby
§ 170 odst. 6 - Zahraniční stravné a přerušení zahraniční pracovní cesty
§ 170 odst. 7 - Zahraniční pracovní cesta do bydliště zaměstnance
§ 170 odst. 8 - Důvody pro neposkytnutí zahraničního stravného

§ 171 - Náhrada nutných vedlejších výdajů při zahraniční cestě
§ 172 - Náhrady při výkonu práce v zahraničí

§ 173 - Zákaz poskytování vyšších cestovních náhrad
§ 174 - Postup při poskytování cestovnách náhrad
§ 175 - Závaznost základní náhrady
§ 176 - Stravné,sazby
§ 177 - Poskytnutí cestovní náhrady při přijetí zaměstnance
§ 178 - Druhy cestovních náhrad poskytnutých při přijetí do zaměstnání
§ 179 - Zahraniční stravné - sazby a podmínky
§ 180 - Kapesné při zahraniční pracovní cestě
§ 181 - Stravné nepřísluší
§ 182 - Paušalizace cestovních náhrad
§ 183 - Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování
§ 184 - Cestovní náhrady, na které nebyla poskytnutá záloha
§ 185 - Cestovní náhrady při jejich neprokázání
§ 186 - Změna skutečností důležitých pro poskytnutí cestovních náhrad
§ 187 - Člen rodiny zaměstnance a poskytování cestovních náhrad
§ 188 - Cestovní náhrady při výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem
§ 189 - Zmocňovací ustanovení
§ 190 - Stanovení výše a způsobu poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí

§ 191 - Důležité osobní překážky

§ 192 - Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
§ 192 odst. 1 - Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti nebo při trvání karantény
§ 192 odst. 2 - Stanovení výše náhradní mzdy nebo platu
§ 192 odst. 3 - Náhrada mzdy nebo platu a převýšení průměrného výdělku
§ 192 odst. 4 - Snížení náhradní mzdy nebo platu při nemocenské v poloviční výši
§ 192 odst. 5 - Snížení a neposkytnutí náhradní mzdy nebo platu při porušení režimu pracovní neschopnosti
§ 192 odst. 6 - Kontrola dodržení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

§ 193 - Doklady stanovené pro uplatnění nároku na náhradu mzdy nebo platu
§ 194 - Pracovní neschopnost a náhrada odměny z dohody

§ 195 - Mateřská dovolená
§ 196 - Rodičovská dovolená
§ 197 - Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte
§ 198 - Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

§ 199 - Jiné důležité osobní překážky v práci
§ 200 - Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
§ 201 - Výkon veřejné funkce
§ 202 - Výkon občanské povinnosti
§ 203 - Jiné úkony v obecném zájmu
§ 204 - Pracovní volno související s brannou povinností
§ 205 - Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
§ 206 - Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
§ 207 - Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

§ 208 - § 210 - Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

§ 211 - Dovolená - základní ustanovení
§ 212 - Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 213 - Výměra dovolené
§ 214 - Dovolená za odpracované dny
§ 215 - Dodatková dovolená
§ 216 - Obecné ustanovení o dovolené
§ 217 - Určení rozvrhu a doby čerpání dovolené
§ 218 - Podmínky čerpání dovolené
§ 219 - Přerušení čerpání dovolené
§ 220 - Hromadné čerpání dovolené
§ 221 - Dovolená a změna zaměstnání
§ 222 - Náhrada za dovolenou
§ 223 - Krácení dovolené

§ 224 - Pracovní podmínky zaměstnanců
§ 225 - Pracovní podmínky zaměstnanců a fond kulturních a sociálních potřeb
§ 226 - Zajištění bezpečné úschovy svršků a osobních předmětů zaměstnance

§ 227 - Odborný rozvoj zaměstnanců
§ 228 - Zaškolení a zaučení
§ 229 - Odborná praxe absolventů škol
§ 230 - Prohlubování kvalifikace
§ 231 - Zvýšení kvalifikace
§ 232 - Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu při zvyšování kvalifikace
§ 233 - Průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance
§ 234 - Kvalifikační dohoda
§ 235 - Závazky plynoucí z kvalifikační dohody

§ 236 - Stravování zaměstnanců

§ 237 - Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

§ 238 - Pracovní podmínky zaměstnankyň
§ 239 - Dočasná změna práce u těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň - matek
§ 240 - Pracovní cesta u těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců pečující o děti
§ 241 - Pracovní doba,přesčas a zařazování do směn u zaměstnankyň,zaměstnanců pečujících o děti a o jiné fyzické osoby
§ 242 - Přestávky ke kojení

§ 243 - § 244 - Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

§ 245 - Práce přesčas,v noci a práce odpovídající kvalifikaci u mladistvých zaměstnanců
§ 246 - Zakázané vykonávání práce u mladistvích zaměstnanců
§ 247 - Povinnost lékařského vyšetření u mladistvích zaměstnanců

§ 248 - Povinnosti zaměstnavatele u předcházení škodám
§ 249 - Povinnosti zaměstnance u předcházení škodám
§ 250 - Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu
§ 251 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 252 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
§ 253 - Dohoda o odpovědnosti u zaměstnance
§ 254 - Společná dohoda o odpovědnosti a provedení inventarizace
§ 255 - Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí
§ 256 - Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
§ 257 - Povinnost zaměstnance nahradit zaměstnavateli způsobenou škodu
§ 258 - Určení výše náhrady škody
§ 259 - Povinnost zaměstnance nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí
§ 260 - Společná odpovědnost zaměstnanců za schodek

§ 261 - §264 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

§ 265 - Obecná odpovědnost
§ 266 - Odpovědnost při odvracení škody
§ 267 - Odpovědnost na odložených věcech
§ 268 - Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvracení škody a odpovědnosti na odložených věcech

§ 269 - § 271 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

§ 272 - Určení výše škody na věci
§ 273 - Plnění pracovních úkolů
§ 274 - Úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce

§ 275 - Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

§ 276 - Informování zaměstnanců - základní ustanovení
§ 276 odst. 1 - Právo na informace
§ 276 odst. 2 - Zástupci zaměstnanců
§ 276 odst. 3, 4 - Důvěrná informace
§ 276 odst. 5 - Zachování mlčenlivosti o informacích
§ 276 odst. 6 - Povinnost informovat všechny zaměstnance
§ 276 odst. 7 - Volba zástupců zaměstnanců
§ 276 odst. 8 - Rada zaměstnanců
§ 276 odst. 9 - Stížnost zaměstnance

§ 277 - Povinné vytvoření podmínek pro řádný výkon činnosti zástupců zaměstnanců

§ 278 - Informování a projednání
§ 279 - Informování
§ 280 - Projednání

§ 281 - Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 282 - Zánik rady zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 283 - Vyhlášení a organizace voleb,volební komise
§ 284 - Návrh a zvolení kandidátů
§ 285 - Neplatnost voleb

§ 286 - Působnost odborové organizace
§ 287 - Informování a projednání odborové organizace

§ 288 - Nadnárodní informace
§ 289 - Řídící zaměstnavatel a ústředí
§ 290 - Vyjednávací výbor
§ 291 - Jmenování a zvolení členů vyjednávacího výboru
§ 292 - Usnesení vyjednávacího výboru
§ 293 - Ústředí a vyjednávací výbor
§ 294 - Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním
§ 295 - § 295a - Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání

§ 296 - Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona
§ 297 - Jmenování členů evropské rady zaměstnanců v České republice
§ 298 - Ustavující schůze evropské rady zaměstnanců
§ 298a - Postup při organizačních změnách
§ 299 - Ustanovení

§ 300 - Množství práce a pracovní tempo

§ 301 - Základní povinnosti zaměstnanců
§ 301a - Jiné povinnosti zaměstnanců
§ 302 - Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
§ 303 - Zvláštní povinnosti některých zaměstnanců
§ 304 - Výkon jiné výdělečné činnosti

§ 305 - Vnitřní předpis
§ 306 - Pracovní řád

§ 307 - Mzdová, platová a ostatní práva
§ 307a - Agenturní zaměstnávání a závislá práce
§ 308 - Agenturní zaměstnávání a dohoda práce
§ 309 - Agenturní zaměstnávání a doba dočasného přidělení zaměstnance

§ 310 - § 311 - Konkurenční doložka

§ 312 - Osobní spis zaměstnance
§ 313 - Potvrzení o zaměstnání
§ 314 - Posudek o pracovní činnosti
§ 315 - Nesouhlas zaměstnance s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku

§ 316 - Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
§ 317 - Pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele
§ 318 - Základní pracovněprávní vztah mezi manžely nebo partnery
§ 319 - Zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu

§ 320 - § 321 - Oprávnění organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích
§ 322 - Oprávnění odborových organizací
§ 323 - Výkon kontroly v pracovněprávních vztazích

§ 324 - § 326 - zrušen

§ 327 - Dohoda o srážkách ze mzdy
§ 328 - Smrt zaměstnance

§ 329 - zrušen

§ 330 - Zánik práva
§ 331 - Vrácení neprávem vyplacených částek

§ 332 - zrušen

§ 333 - Uplynutí doby u zániku práv a povinností

§ 334 - Doručování zaměstnavatelem - obecné ustanovení
§ 335 - Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
§ 336 - Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
§ 337 - Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

§ 338 - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
§ 339 - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli
§ 339a - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a výpověď zaměstnance
§ 340 - Ustanovení § 338 a 339
§ 341 - Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
§ 342 - Zánik pracovněprávního vztahu v případě úmrtí zaměstnavatele - fyzické osoby
§ 343 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zániku organizační složky státu
§ 344 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu organizační složky státu na jinou
§ 345 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zrušení organizační složky státu
§ 345a - Ustanovení § 339 a 339a platí obdobně.

§ 346 - Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

§ 346a - § 346c - Zvláštní zákazy

§ 347 - Ohrožení nemocí z povolání - výklad pojmu
§ 348 - Výkon práce - výklad pojmu
§ 349 - Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - výklad pojmu
§ 350 - Osamělí zaměstnanci - výklad pojmu
§ 350a - Týden - výklad pojmu

§ 351 - § 353 - Průměrný výdělek - obecná ustanovení

§ 354 - Rozhodné období
§ 355 - Pravděpodobný výdělek
§ 356 - Formy průměrného výdělku

§ 357 - § 362 - Společná ustanovení o průměrném výdělku
§ 363 - Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení od kterých není možné se odchýlit
§ 364 - Přechodná ustanovení

§ 365 - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 366 - Rozsah odpovědnosti
§ 367 - Zproštění se odpovědnosti
§ 368 - Případ kdy se zaměstnavatel nemůže zprostit odpovědnosti
§ 369 - Povinnost zaměstnavatele poskytnou zaměstnanci náhradu
§ 370 - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
§ 371 - Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
§ 372 - Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
§ 373 - Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
§ 374 - Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu

§ 375 - Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
§ 376 - Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
§ 377 - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
§ 378 - Jednorázové odškodnění pozůstalých
§ 379 - Náhrada věcné škody

§ 380 - Pracovní úraz
§ 381 - Náhrada za ztrátu na výdělku
§ 382 - Zjištění průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání
§ 383 - Postup při omezení odpovědnosti zaměstnavatele
§ 384 - Právo zaměstnavatele na náhradu
§ 385 - Stanovení výše náhrady při několika pracovních poměrech zaměstnance
§ 386 - Pracovní úraz nebo nemoc z povolání u pracovního poměru na dobu určitou
§ 387 - Cesta do zaměstnání a zpět
§ 388 - Zvýšení odškodnění ve výjmečních případech
§ 389 - Důvody nepromlčení práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku
§ 390 - Změna poměrů poškozeného
§ 391 - Odpovědnost za škodu u žáků střední školy, konzervatoře, a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy
§ 392 - Odpovědnost za škodu u fyzických osob plnící veřejné funkce a funkcionářů odborové organizace
§ 393 - Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem

§ 394 - Použití prováděcích právních předpisů
§ 395 - Závěrečná ustanovení
§ 396 - Účinnost tohoto zákona

Charakteristiky platových tříd

Osobní nástroje