Logolink.png

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Účel zákona

K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky se zapisuje

  • vlastnické právo,
  • zástavní právo,
  • právo odpovídající věcnému břemeni a
  • předkupní právo s účinky věcného práva.

Do katastru se zapisují i další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Zápisem se rozumí vklad, záznam, poznámka nebo jejich výmaz.

Zápisy mají právní a evidenční účinky podle tohoto zákona.


Právní rámec

§ 1 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Odkazy

Nádvoří dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických k nemovitostem
Záznam podrobného měření změn dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Dřívější pozemkové evidence dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Parcela zjednodušené evidence dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
S-JTSK dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Definiční bod dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
BPEJ dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Pozemková trať dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Původní výsledek zeměměřické činnosti dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.,o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Hranice katastrálního území dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem


Jiné

Podrobnější členění:

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Vyhláška č. 31/1995 Sb., o zeměměřictví
Vyhláška č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Osobní nástroje