Logolink.png

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tento zákon upravuje

  • některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně,
  • jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.

(2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace,

  • u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m3 nebo
  • je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50,
  • na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody1) a
  • na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda")
  • na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel.

(4) Vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Odkazy

Vodovod podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Provozování vodovodů nebo kanalizací
Provozovatel vodovodu nebo kanalizace
Vnitřní vodovod
Vnitřní kanalizace
Vodovodní přípojka
Kanalizační přípojka

Jiné

[1]

Osobní nástroje