Logolink.png

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 9. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
§ 2 - Vymezení pojmů zákona o finanční kontrole
§ 3 - Systém finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
§ 4 - Hlavní cíle finanční kontroly
§ 5 - Organizační zajištění finanční kontroly
§ 6 - Metody a kontrolní postupy zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
§ 7 - Působnost ministerstva a finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb.

§ 8 - Působnost správců kapitol SR a finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb.
§ 8a - Řídící orgán a platební agentura a veřejnosprávní finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb.

§ 9 - ÚSC a finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb.
§ 9a - Působnost kraje podle zákona č. 320/2001 Sb.

§ 10 - Krajské úřady a veřejnosprávní finanční kontrola ÚSC a PO
§ 11 - Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů finanční kontroly
§ 12 - Vyloučení střetu zájmů u veřejnosprávní finanční kontroly

§ 13 - Pravidla pro výkon veřejnosprávní finanční kontroly na místě
§ 13a - Zvláštní ustanovení o procesních pravidlech pro výkon auditu finanční kontroly

§ 14 - Zahájení veřejnosprávní finanční kontroly vykonávané na místě
§ 15 - Ukončení veřejnosprávní finanční kontroly vykonávané na místě
§ 16 - Přizvané osoby a veřejnosprávní finanční kontrola
§ 17 - Pokuty za maření veřejnosprávní finanční kontroly
§ 18 - Opatření k nápravě a veřejnosprávní finanční kontrola
§ 19 - Informace o uložení opatření k nápravě a veřejnosprávní finanční kontrola
§ 20 - Pokuty za neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků a veřejnosprávní finanční kontrola
§ 21 - Společná ustanovení k pokutám veřejnosprávní finanční kontroly
§ 22 - Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly

§ 23 - Spolupráce v oblasti finanční kontroly
§ 23a - Referenční údaje poskytované MF v oblasti finanční kontroly

§ 24 - Pravidla pro výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv
§ 25 - Povinnosti vedoucích zaměstnanců a veřejnosprávní finanční kontrola
§ 26 - Předběžná finanční kontrola
§ 27 - Průběžná a následná finanční kontrola
§ 28 - Funkční nezávislost interního auditu finanční kontroly
§ 29 - Postavení útvaru interního auditu a finanční kontrola
§ 30 - Plánování interního auditu u finanční kontroly
§ 31 - Podávání zpráv útvarem interního auditu u finanční kontroly

§ 32 - Přechodná ustanovení a finanční kontrola
§ 32a - Ustanovení o předběžné finanční kontrole se nepoužije

§ 33 - Zmocňovací ustanovení podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

§ 34 - Zákon č. 218/2000 Sb. a finanční kontrola
§ 35 - Zákon č. 250/2000 Sb. a finanční kontrola
§ 36 - Zákon č. 131/2000 Sb. a finanční kontrola
§ 37 - Zákon č. 128/2000 Sb. a finanční kontrola
§ 38 - Zákon č. 129/2000 Sb. a finanční kontrola

Osobní nástroje