Logolink.png

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Základní ustanovení

§ 2 - Osobní rozsah zdravotního pojištění
§ 2 odst. 1 - Zdravotně pojištěné osoby
§ 2 odst. 2 - Zaměstnavatel ve ZP
§ 2 odst. 3 - Zaměstnání pro účely ZP
§ 2 odst. 4 - Sídlo zaměstnavatele pro účely ZP
§ 2 odst. 5 - Osoby vyňaté ze ZP

§ 3 - Vznik a zánik ZP
§ 3 odst. 1 - Vznik zdravotního pojištění
§ 3 odst. 2 - Zánik zdravotního pojištění

§ 4 - Plátci pojistného zdravotního pojištění

§ 5 - Pojištěnec plátcem pojistného ve ZP
§ 5 písm. a) - Pojištěnec jako zaměstnanec ve ZP
§ 5 písm. b) - Pojištěnec jako OSVČ ve ZP
§ 5 písm. c) - Pojištěnec jako osoba bez zdanitelných příjmů ve ZP

§ 6 odst. 1 - Zaměstnavatel plátcem pojistného ve ZP
§ 6 odst. 2 - Služební úřad plátcem pojistného ve ZP

§ 7 - Stát plátcem pojistného ve ZP
§ 7 odst. 1 písm a) - Nezaopatřené děti ve ZP
§ 7 odst. 1 písm b) - Poživatelé důchodů ve ZP
§ 7 odst. 1 písm.c) - Příjemce rodičovského příspěvku ve ZP
§ 7 odst. 1 písm d) - Mateřská a rodičovská dovolená ve ZP
§ 7 odst. 1 písm e) - Uchazeči o zaměstnání ve ZP
§ 7 odst. 1 písm f) - Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi ve ZP
§ 7 odst. 1 písm g) - Osoby závislé na péči jiné osoby ve ZP
§ 7 odst. 1 písm j) - Příjemci dávek nemocenského pojištění ve ZP
§ 7 odst. 1 písm l) - Osoby pečující o děti ve ZP
§ 7 odst. 2 - Příjmy osob, za které je plátcem pojistného ZP stát

§ 8 - Povinnost platit pojistné ve ZP
§ 8 odst. 1 - Vznik povinnosti platit pojistné ve ZP
§ 8 odst. 2 - Nástup do zaměstnání a skončení zaměstnání ve ZP
§ 8 odst. 3 - Vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné ZP
§ 8 odst. 4 - Dlouhodobý pobyt pojištěnce v cizině a ZP
§ 8 odst. 5 - Vymáhání pohledávek zdravotních pojišťoven

§ 9 - Výše a způsob placení pojistného a penále ve ZP
§ 9 odst. 1 - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 9 odst. 2 - Podíl zaměstnance a zaměstnavatele na platbě pojistného ve ZP
§ 9 odst. 3 - Neplacené volno a neomluvená absence ve ZP

§ 10 - Oznamnovací povinnost plátců pojistného ve ZP
§ 10 odst. 1 - Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve ZP
§ 10 odst. 2 - Oznamovací povinnost zaměstnance ve ZP
§ 10 odst. 3 - Oznamovací povinnost OSVČ ve ZP
§ 10 odst. 4 - Oznamovací povinnost osoby bez zdanitelných příjmů ve ZP
§ 10 odst. 5 - Oznamovací povinnost u osoby, za kterou je plátcem pojistného ZP stát
§ 10 odst. 6 - Oznamovací povinnost při narození pojištěnce ve ZP
§ 10 odst. 7 - Oznamovací povinnost při úmrtí pojištěnce ve ZP

§ 10a - Živnostenské úřady a zdravotní pojištění

§ 11 - Práva pojištěnce ve ZP
§ 12 - Povinnosti pojištěnce ve ZP


§ 53 - Rozhodování ve ZP
§ 53 odst. 1 - Rozhodování zdravotních pojišťoven
§ 53 odst. 2 až 7 - Výkazy nedoplatků ve ZP
§ 53 odst. 8 až 9 - Soudní a správní výkon rozhodnutí ve ZP
§ 53 odst. 10 - Odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny

§ 53a - Odstranění tvrdosti ve zdravotním pojištění
§ 53b - Doručování veřejnou vyhláškou ve ZP
§ 53c - Identifikační údaje subjektů ve ZP

§ 55 - Náhrada nákladů vůči třetí osobě ve ZP
§ 55a - Vztah k mezinárodním smlouvám ve ZP
§ 55b - Výkon působnosti ZP

§ 56 - Přechodná a závěrečná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.

Osobní nástroje